مرور برچسب

انقلاب علمی

واژه نامه بوردیو (۳۲): انقلاب علمی

انقلاب علمی « یکی از ویژگی های انقلاب های علمی، در آن است که دگرگونی ای ریشه ای به وجود می آورند و در عین حال دستاوردهای پیشین را نیز حفظ می کنند. بنابراین این انقلاب ها را باید انقلاب هایی دانست که دستاوردها را حفظ می کنند بی آنکه انقلاب…