مرور برچسب

انقلاب سیاسی

دولت و مسوولیت مدنی شهروندان در شرایط بحران

نگاهي انتقادي به افزايش مطالبه‌گري‌هاي اجتماعي و مسووليت روشنفكري زماني كه دولت‌هاي مطلقه و دولت‌- شهرهاي تجاري اروپايي از قرن شانزدهم گسترش خود را براي ساختن جهان «مدرن» روي مُدل اروپايي آغاز كردند، كمترين دغدغه‌اي درباره وقايعي نداشتند…