مرور برچسب

انفعال

عکس فوری(۲۶۹): موقعیت گروتسک، موقعیت عادی، نگاهی به ماجرای ماست‌پاشی

پدیده به آتش کشیدن کتاب‌های ممنوعه، پیشینه تاریخی طولانی دارد و جمله «این آغاز کار است، آنجا که کتاب‌ها را بسوزانند، روزی انسان‌ها را خواهند سوزاند» را هم به اراسموس (1466-1536) فیلسوف هلندی،  نسبت داده‌اند و هم بیشتر به هاینریش هاینه…