مرور برچسب

انسان شناسی فرهنگی

گفتگو درباره حوزه فکری انسان شناسی فرهنگی

طبیعی است که جنابعالی شخصیت علمی چند بعدی دارید اما اگر بخواهید بزرگترین دغدغه فکری‌تان در حوزه اندیشه را بیان کنید، کدام حوزه را انتخاب می کنید و اگر امکان دارد کمی درباره این حوزه برای ما توضیح بدهید ؟ بزرگترین دغدغه فکری من، در حوزه…

آغازی نو برای «انسان شناسی و فرهنگ»

اسطوره شناسی ایرانی و تکرار بی پایان «نوروز» در مفهوم تقدس «جشن» و در مفهوم کشاورزی فصل «بهار» به ما امکانی بی مانند می دهد که هر بار با بهار، دست کم تلاش کنیم خود را از نو بسازیم و رابطه خویش را با جهان بار دیگر تعریف کنیم. این هدفی است که…