مرور برچسب

انحصار خرد

واژه نامه بوردیو(۳۷):انحصار خرد

ترجمه: ناصر فکوهی انحصار خرد (خردگرایی علم گرا) خردگرایی علم گرا، یعنی همان که الگوی آن را می توان در سیاست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یا دفاتر حقوقی بین المللی(Law firms) یعنی شرکت های فراملیتی حقوقی یافت؛ دفاتری که سنت…