مرور برچسب

امر عمومی

درسگفتارهای کلژدوفرانس، درباره دولت(۲۵)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی پیامبر گروه را به دام خود می‌اندازد. اوست که آرمان گروه را بر زبان می‌آورد؛ بهترین چیزی را می‌گوید که گروه درباره خود می‌اندیشد: او در نهایت یک اخلاق جمعی به حساب می‌آید. این امر ما را به یاد ریاکاری‌های…