مرور برچسب

امریکایی

کارل پولانی

ترجمه ناصر فکوهی Karl Polanyi 1886-1964 تاریخ دان اقتصاد، آمریکایی و مجار تبار در سال 1886 در وین متولد ، در بوداپست بزرگ شد و در سال 1964 در کانادا در گذشت. پولانی پس از تحصیل حقوق و فلسفه در بوداپست از سال 1920 در وین مستقر شد و…