مرور برچسب

امبرتواکو

تاریخ زشتی

اومبرتو اکو / تاریخ زشتی / برگردان ناصر فکوهی در هر قرنی، فیلسوفان و هنرمندان تعاریف متعددی از زیبایی ارائه داده و امکان داده‌اند که بتوان تاریخی از پنداره‌های زیبایی‌شناسانه را در خطی زمانی ترسیم کرد. اما در مورد زشتی چنین نبوده است. …