مرور برچسب

اقتصاد نئولیبرالی

کرونا و جهان آینده

کرونا و جهان آینده مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر ناصر فکوهی با شیوع کرونا در نقاط مختلف جهان در ماه­ های اخیر، ما با یکی از بزرگ­ترین شوک­ های تاریخ معاصر مواجه شدیم که پیش­ بینی و آمادگی ای برایش نداشتیم و این…