مرور برچسب

اقتصاد مجمع الجزایری

اقتصاد مجمع الجزایری

پیر ولتز / برگردان ناصر فکوهی پیر ولتز (Pierre Veltz) متولد 1945، هرگز  قالب‌ها و طبقه‌بندی شدن را دوست نداشته و در آن واحد هم یک مهندس و هم یک جامعه‌شناس است. به بار ولتز مطالعات فناورانه فقط زمانی ارزش دارند که به امکان دهند…