مرور برچسب

اعتراضات

کوچه بن‌بستی به نام ماکرون!

ناآرامی‌های فرانسه در گفتگو با ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ گفتگو گر: قاسم منصور آل کثیر جلیقه زردهای پاریس اعتراض خود نسبت به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها را از روز شنبه ۱۷ نوامبر…

درباره اعتراض: گفتگو با روزنامه اعتماد

با توجه به اینکه اعتراض ها همیشه در طول تاریخ بشر و به اشکال مختلف وجود داشته و نقش ویژه ای نیز در رشد جامعه بشری داشته اند، قبل از اینکه به مسائل روز و اعتراض در جوامع مدرن بپردازیم می خواهم وارد تبار شناسی اعتراض شویم تا به سیر تحول انسان…