مرور برچسب

اعتراضات مردمی

کرونا و آینده جنبش‌های اعتراض مدنی

1. آیا می‌توان انتظار داشت این همه‌گیری روندهای پیش از بحران را معکوس کند؟ مقصود روندهایی است که منجر به شکل‌گیری جریان‌های مبارزه و اعتراض در کشورهای مختلف دنیا شده بود. نخست بگویم که هر آنچه در اینجا و در این روزها گفته می‌شود، باید به…