مرور برچسب

اصلاحات

چالش های یک انتخابات: گفتگو با ناصر فکوهی

این گفتگو در شهریور ماه 1387 به صورت الکترونیک با سایت باران انجام شده است. 1- اصلاحات چیست و ما هنگام طرح آن به دنبال چه خواسته هایی باید باشم مفهوم «اصلاح» که واژه جمع آن در ادبیات سیاسی سال های اخیر بسیار رواج یافته است، ظاهرا…