مرور برچسب

اسطوره و موسیقی

ساختار گرایی، اسطوره و موسیقی

(تصویر: آرنولد شئونبرگ) لوی استروس، ساختار را نوعی الگو می داند که دست کم چهار ویژگی داشته باشد: نخست آنکه از اجزایی تشکیل شود که تغییر یکی از آنها دیگر اجزا را نیز دگرگون کند؛ دوم آنکه بتوان آن را در گروهی از دگرگونی ها جای داد که به…