مرور برچسب

اسطوره شناسی ایرانی

آغازی نو برای «انسان شناسی و فرهنگ»

اسطوره شناسی ایرانی و تکرار بی پایان «نوروز» در مفهوم تقدس «جشن» و در مفهوم کشاورزی فصل «بهار» به ما امکانی بی مانند می دهد که هر بار با بهار، دست کم تلاش کنیم خود را از نو بسازیم و رابطه خویش را با جهان بار دیگر تعریف کنیم. این هدفی است که…