مرور برچسب

استعمار

استعمار، فرایندی خشونت بار (ویدئو)

سال هاست که اقتصاددانان نئولیبرال سعی دارند بحران های سیاسیِ دهه های 1960 و 1970 میلادی را یک مسئلۀ اقتصادی جلوه بدهند. سال هاست که این اقتصاددانان ادعا می کنند که دعوا، میان طرفداران سرمایه داری و مخالفان آن است. اصولاً صحبت کردن از…