مرور برچسب

ارزشهای مردانه

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۳)

داوید لوبروتون، برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور «رییس گروه، سه زخم به من نشان داد که روی آرنج خود داشت و گفت: باید یاد بگیرم که مثل یک هنرمند خودم را زخمی کنم. بعد، او به من یک تیغ ریش‌تراشی داد و نشانم داد چطور باید روی رگم زخم بزنم…