مرور برچسب

ارباب-برده

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۳۴): دیالکتیک «ارباب/ برده» و بازتعریف آن در شورش اجتماعی

دیالکتیک ارباب/برده با منشاء فلسفی مدرن آن در هگل (پدیدار‌شناسی روح،1807)  و پیشتر و بیشتر از آن، در قالب گفتمان اجتماعی دو لا بوئسی (گفتار در بندگی خود خواسته، 1576) همواره موضوعی بوده که دستکم با جامعه‌شناسی سیاسی ِ قرن نوزده مارکس و…