مرور برچسب

ادبیات مارکسیستی

پرسش از فرهنگ(۱۲): اقلیت فرهنگی به چه معناست؟

فرهنگ اکثریت، فرهنگ اقلیت اکثر مطالعات تاریخی و باستان شناسی نشان می دهند که سازماندهی های اجتماعی، پس از گذار انسان از مرحله جماعت های کوچکی که «دسته» نامیده و شامل صرفا یک خانواده بزرگ یا چند خانواده محدود (ده تا بیست خانواده) می شدند…