مرور برچسب

ادبیات دایاسپورایی

هنر دیاسپورایی به مثابه عامل هویت سازی جماعتی (بخش سوم)

گونه شناسی هنرها و قابلیت هویت‌سازی دایاسپورایی پرسش اساسی دیگری که می‌توان در اینجا طرح کرد رابطه گونه‌شناسی هنرها ( با در نظر گرفتن ادبیات به عنوان نوعی هنر بیان و ساخت گفتمان در امر زیبا) با بازتولید هویت دایسپورایی چیست؟ آیا می‌توان…