مرور برچسب

آفرینش هنر

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۲۲): مخاطب ِ اجتماعی ِ آفرینش

پدیده‌آورنده‌ باید به دو پرسش پاسخ دهد؛ و بر اساس این پاسخ، ممکن است با توان و امیدی بیشتر، به کار ادامه دهد یا در نومیدی، آن را کنار بگذارد. پرسش نخست: آفرینش ِهنری یا علمی، «عمومی کردن» آن و گذارش از کُنش ِخصوصی به کُنش ِ عمومی، ضرورتی…