مرور برچسب

آشفتگی جنسیتی

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۷): تراهویت یا تراجنسیت

جودیت باتلر با «آشفتگی جنسیتی»1990 ، درهمان حال که از نظریه فرانسوی تاثیر پذیرفته بود، به نقد آن رفت. یکی از مفاهیم که باتلر پایه آن را از این کتاب گذاشت، مفهوم «کوییر» بود. کوییر از منطق  دوتایی مذکر‌/‌مونث، گذار کرده و به جنس سوم (کوییر)…