مرور برچسب

آسیب شناسی شهر پیاده در ایران

پاور پوینت سخنرانی آسیب شناسی شهر پیاده در ایران

همایش زندگی پیاده در شهر، پژوهشکده «نظر»، تهران اسفند ، 1390، عکس ها: مریم اکبریان(مرکز نظر) تعریف عام شهر پیاده عام ترین تعریف: «بخش هایی از شهر که از طریق آمایش فضا، امکان جا به جایی کنشگران اجتماعی به صورت غیر موتوریزه یعنی پیاده…