مرور برچسب

آزمایشگاه خواب

آنتونیو زدرا: آزمایشگاه خواب / برگردان ناصر فکوهی

«‌بانک رؤیاها‌»‌: گفتگو با آنتونیو زادرا (‌Antonio Zadra‌) استاد روان‌شناسی دانشگاه مونترال مسئول «‌بانک رؤیاها‌» در اینترنت http://reves.ca که روایت رؤیاهای ادبی را در زبان فرانسه از قرون وسطا تا 1980 گردآوری می‌کند و همچنین چند صد روایت…