مرور برچسب

آزادی مدنی

زندگی در بحران، یا زندگی با بحران؟

برای پرسشی که مطرح شده، می‌توان از یک سو، پاسخ‌های ساده و آسان‌پذیر پیش نهاد که بیشتر حاصل انگیزه‌هایی عاطفی، فایده‌‌گرایانه یا اخلاقی باشند. هیچ‌کدام از این سه رویکرد، فاقد گونه‌ای «مشروعیت در خود» -  ولو ما قبولشان نداشته باشیم…