مرور برچسب

آزادی خواهی

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۴۱): رادیکالیسم، آرمانشهر و سیاست واقعی

در چشم‌اندازی عمومی، این گرایش وجود دارد که رادیکالیسم سیاسی را بیشتر به جنبه‌ای آرمانشهری (اتوپیایی) در کُنش و جنبش‌های اجتماعی نزدیک ببینند تا به مفهوم «سیاست واقعی» (realpolitik) که به رفتاری سیاسی از سوی حاکمان و نزدیک به مصلحت‌‌طلبی،…