مرور برچسب

آزادی بیان

آزادی بیان، مشارکت اجتماعی را تقویت می کند در گفتگو با ناصر فکوهی

شکوفه آذر یک بار درباره هویت ایرانی که امروزه بسیار مغشوش شده با یکدیگر گفت و گو کردیم. شما معتقدید هویت ایرانی امروزه در حال عبور از قومیت به ملیت است. شما فکر می کنید در این گذار، چگونه می توان این هویت را به سمت هویت مدنی یا ملی سوق…