مرور رده

مقاله‌ها و ترجمه‌های کوتاه

جنون، صدا، تصویر

درباره «جام حسنلو»ی اصلانی آفرینش: بوم سپید،جام زرین ژیل دلوز در گفتمان خود درباره نقاشی و با تاکید بر کار «ژرار فرومانژه» ، سپیدی ِ بوم ِ سپید را نفی می‌کند، البته، اگر سپیدی را‌، تُهی بودن، بدانیم. چاله بزرگ و سیاه آسمانی .…

در ستایش در هم‌آمیختگی هنری

محسن حجاریان، موسیقی‌شناس برجسته ایرانی در مطلبی با عنوان:«سرنوشت نقد موسیقی ایرانی» به خاطراتی از دوران انقلاب اشاره می‌کند و با تمثیل جذابی که از تقلیل‌گرایی در ذهنیت‌ها در آن زمان به وجود آمده بود، نشان می‌دهد که چطور افراد بر اساس چند…

بوطیقای شهر (۱۱۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه مترو بدیهی است که اتوبوس، در مقایسه با مترو، لوکس و تجملی است؛ مترو مستلزم بالا و پایین رفتن از پله‌ها و چپیدن در زیر زمین است؛ کوتاه آنکه ارزانی بلیت حمل و نقل با را با اسارت جبران کنی.…

بیماری، پیری و مرگ در جامعۀ امروز

برخی از جوامع، در برخی از دوره‌های تاریخی خود با تجربۀ مرگ به‌صورت فشرده‌ای روبرو می‌شوند و این تجربه که شکلی کاملاً نابرابر در زمان و مکان، در گروه‌های اجتماعی و در فرایندها و سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، می‌تواند برای آن‌ها…

بوطیقای شهر (۱۱۳)

پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه در روستا، کشیش دهکده، با فرایند «اعتراف» ]در کلیسا دربر ندارد؛ همه چیز با سرعت پیش می‌رود، روشن کردن ماشین و راه افتان و ترمزها، تکان‌ها، ضربات، واژگان و خاطرات؛ تاکسی در شهر مثل یک گنجه، یک…

بوطیقای شهر (۱۱۱)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه اما اتوبوس برقی نه مسیر راست را می‌پذیرد و نه پرسه‌زدن را. این اتوبوس فقط صورت ظاهر یک دستگاه مستقل را دارد و رهگذران، به صورتی بسیار خودانگیخته، با هرباری که میله‌های اتصال اتوبوس‌ برقی رها…

بوطیقای شهر (۱۰۹)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه و آیا حق دارم همین مقایسه را میان مسیر یک اتوبوس و خط سیر یک زندگی انسانی انجام دهم؟ اینجا بر این نکته تأکید نمی‌کنیم، چون بعدها به این مسئله باز خواهیم گشت. هر سفری حال و هوایی رمزآموزانه دارد.…

بوطیقای شهر (۱۰۸)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه این توصیف اگر پایه و اساسی داشته باشد برای ما نکاتی دربارۀ شاعرانۀ فضای شهری روشن می‌کند. نخست آنکه تصاویر هرگز یا تقریبا هرگز به صورتی دقیق و موبه‌مو با یکدیگر پیوند نمی‌خورند. تراس بیسترو…