کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۲۵): جنگ  ِ فرهنگ‌ها

پنجاه سال سیاست ِ ضد فرهنگ و کالایی کردن ِ آن، سرانجام پدیده‌ای به آلودگی ِ ترامپیسم را ممکن کرد. اما کسی گمان نمی‌کرد در هزاره سوم، روزی به سادگی ِامروز و با چنین ابتذالی از «جنگ ِفرهنگ‌ها» سخن گفته شود، آن هم زمانی که سال‌هاست توهمّات ِساموئل هانتیگتون درباره «برخورد ِتمدن‌ها» در بن‌بست ِبی‌معنایی، پوسیده‌اند. جنگ ِ فرهنگ‌ها، اصطلاحی متناقض و ذاتا ضد‌عقلانیت است و باید آن را جنگ ِسیاست ِهژمونیک از طریق سوء استفاده و تصاحب ِفرهنگ به سود خود، نامید. فرهنگ ِسیاهان ِآمریکا با فرهنگ ِمسیحیان، یهودیان یا مسلمانان ِاین کشور یا فرهنگ ِعرب‌ها با  بوداییان و… چه جنگی می‌توانند داشته باشند؟ مگر آنکه سلطه‌جویی ِسیاسی، همچون همیشه، در پی ِتصاحب ِآنها و سوء‌استفاده از فرهنگ، برای مقاصد ِقدرت و ثروت‌طلبانه ِخود باشد. سیاست ِهژمونیک، زهر ِمُهلکی است که هر زیبایی را به زشتی و هر نیکی را به شرارت بدل می‌کند.

ناصر فکوهی / ۱۴۰۱