کمی گرایی و کیفی گرایی

زمانی که بحث از روش در علوم اجتماعی پیش می‌آید، بلافاصله یک طبقه‌بندی دوگانه مطرح می‌شود که این روش‌ها را به روش‌های کمی و روش‌های کیفی تقسیم می‌کنند و تا اندازه‌ای نیز به صورت از پیش تعیین شده روش‌های کمی را خاص جامعه‌شناسی و روش‌های کیفی را خاص انسان‌شناسی قلمداد می‌کنند. این امر که در ایران بسیار ریشه‌دار و رایج است، در کشورهای دیگر از جمله در مراکز اصلی تولید علوم اجتماعی نیز قابل مشاهده است چنانکه اگر فرانسه‏‏، امریکا یا بریتانیا را نیز در نظر بگیریم ظاهرا می‌بینیم که محور اصلی مناقشات میان انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان را مباحث روش‌شناسی تشکیل می‌دهد. با این همه شاید بتوان در تفکری عمیق‌تر تا اندازه‌ای از این دوگرایی فاصله گرفت و از ترکیبی از این دو گونه روش نام برد که بسیار بیشتر با روح بین رشته‌ای انسان‌شناسی انطباق دارد تا قرار دادن این رشته در یک قالب تقلیل‌دهنده و محدود کننده و الزام بخشیدن به آن برای تبعیت از روش‌های کیفی. نکته‌ای که باید ما را از این دوگرایی تا اندازه‌ای ساده‌انگارانه جدا کند، این است که بسیار گفته و شنیده‌ایم که طرفداران روش‌های کمی آنها را تنها روش‌های قابل اعتماد می‌دانند زیرا با ”عدد و رقم“ و ”واقعیت‌های قابل شمارش“ در آنها سروکار وجود دارد و برعکس روش‌های کیفی را تحقیر می‌کنند زیرا به باور آنها دامنه تفسیر پژوهشگر می‌تواند تا بی‌نهایت و تا حد بی‌معنی شدن نتایج پیش رود. و از سوی دیگر نیز گفته و شنیده‌ایم که طرفداران روش‌های کیفی، روش‌های کمی را به دلیل یکسان‌سازی تصنعی که از خلال عددی کردن موضوع به وجود می‌آورند فاقد اعتبار و به خصوص در همان زمینه‌ای که بیش از هر چیز دیگر ادعایش را دارند یعنی تعمیم پذیری انحرافی می‌دانند. و برعکس روش‌های کیفی را به دلیل ”عمیق “ و ”ژرفا‌نگر“ بودنشان تنها روش‌های قابل اعتماد می‌شمارند.

اما لازم است که در این صفحه تا اندازه‌ای از این دوگرایی و از دوگرایی‌های تقلیل‌دهنده ای از این دست پرهیز کنیم و برعکس به سوی واقعیتی برویم که فعالیت‌های بین رشته‌ای و تفکر بین‌رشته ای که خود رابطه ای تنگاتنگ با متکثر شدن فرهنگی جهان و افزایش ارتباطات در همه سطوح بدون توجه به اهمیت و ارزش مطلق هر سطح به وجود آمده، به صورتی ناگزیر خود را به ما تحمیل می‌کنند. در اکثر مطالعات جدی امروز هر دو گروه از روش‌ها سهم خود را دارند و هرگز به روش دیگر نگاهی تحقیر‌آمیز نمی‌اندازند، مگر آنجایی که یک روش به گونه‌ای مبالغه‌آمیز بر خود‌کفا و خود‌بسنده بودن خویش تاکید کرده و خواسته باشد از این راه روش های دیگر را تخطئه‌ کند.

آخرین ویرایش ۲۹ خرداد ۱۴۰۱