پرسمان ژئوپلیتیک و استقلال ایران (ویدئو سخنرانی)

در جهان امروز دولت های ملی هستند که قالب حضور در روابط بین المللی را تعیین می کنند. به همین دلیل ژئو پلیتیک ایران، بیشتر از آنکه مسأله آمریکا باشد، باید مسأله خود ایران باشد. این سخنرانی در همایش “امریکا از منظر فلسفی اجتماعی”، ۲۸ آبان ۹۲، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ایراد گردیده است.آمریکا بیشتر همان چیزی است که اروپا در قرن نوزدهم درباره اش فکر می کرد. یعنی یک قاره خیلی زیبا اما وحشی. گونه ای از تمدن که مشکلات زیادی برای سازش و تطبیق با جهان دارد و در طول دویست سالی که از عمرش می گذرد، مشکلات زیادی نیز آفریده است. و بیش از آنکه مسئله ای را حل کند مسأله ایجاد کرده است.

برای مشاهده دو لخش فیلم های این سخنرانی روی آدرس فایل ها کلیک کنید:

بخش اول
http://simafekr.tv/0fa383idattach.htm

بخش دوم
http://simafekr.tv/0fa384idattach.htm