پاور پوینت سخنرانی آسیب شناسی شهر پیاده در ایران

همایش زندگی پیاده در شهر، پژوهشکده «نظر»، تهران اسفند ، ۱۳۹۰، عکس ها: مریم اکبریان(مرکز نظر)

تعریف عام شهر پیاده

عام ترین تعریف: «بخش هایی از شهر که از طریق آمایش فضا، امکان جا به جایی کنشگران اجتماعی به صورت غیر موتوریزه یعنی پیاده در آنها ممکن باشد نظیر: پیاده رو ها، پارک و غیره

اشکال شهر پیاده
— در یک نگاه فضایی ، شهر پیاده را می توان به سه شکل یرونی، درونی و ترکیبی تقسیم کرد:
— شهر پیاده بیرونی، شامل فضاهای عمومی یا خصوصی در فضای باز می شود نظیر پیاده روها و پارک ها.
— شهر پیاده درونی، شامل فضاهای عمومی و خصوصی درونی و بسته می شود که جا به جایی های پیاده نسبتا طولانی در آنها قابل انجام است (مفهوم پرسه زنی) نظیر مراکز تجاری، بازارهای سنتی، موزه ها…
— شهر پیاده ترکیبی، شامل فضاهای عمومی و خصوصی می شود که همچون مورد شهر درونی، هستند اما در بخش های بزرگی از خود با شکل شهر بیرونی و باز ترگیب شده اند، نظیر مجموعه های بزرگ تجاری با فضای باز (نظیر مجموعه تیه Thias جنوب غربی پاریس.
— همه این گونه فضا ها می توانند شکل محافظت شده کامل یا جزئی داشته باشند یعنی درجه موتوریزه شدن در آنها متفاوت باشد. در این سخنرانی ما صرفا به مسائل مربوط به آسیب شناسی شکل نخست می پردازیم.

برای مشاهده پاورپوینت این سخنرانی در زیر کلیک کنید.

۱۲۸۱۴