پاره های هنر (۱۴)، ارسطو: طبیعت همواره بهترین ها را خلق می کند

برگردان ناصر فکوهی

در میان جانورانی که بدن آنها مو دارد، انسان تنها جانوری است که پلک هایش مژه دارند. چارپایان در بخش زیرین بدن خود مو ندارند و موهایشان بر پشت آنها قرار دارد. انسان ها برعکس، در قسمت زیرین بدن (روی بدن) مو دارند و نه در پشت خود. کارکرد مو بر بدن، پوشاندن و محافظت آن است. اما در حالی که چارپایان بیشترین نیاز را دارند که پشتشان پوشیده باشد، قسمت زیرین بدنشان که بی شک ارزشمند تر است، با گرمای انقباضی کالبد گرم می شود. این در حالی است که در انسان ها برعکس، به دلیل راست بودن قامتشان، پشت و روی بدن، در موقعیت یکسانی قرار می گیرند: طبیعت بر محافظت بخش های مهم تر بدن تاکید می کند. زیرا طبیعت همواره بهترین ها را با آنچه در اختیار دارد، ایجاد می کند.

«پاره های هنر»، تکه های کوچکی هستند برگزیده، از کتابی درباره گفتارهایی از اندیشمندان و نویسندگان جهان درباره رشته های گوناگون هنر و یا نظریه هنر به طور عام. این پاره ها، به تدریج در وبگاه «انسان شناسی و فرهنگ» منتشر می شوند. رفرانس های دقیق و برابرنهاده های فارسی، در انتشار نهایی این مجموعه به صورت کتاب، در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.