وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی و فرهنگ مردمی

ناصر فکوهی، مهدی حیدری

وجدان کاری، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب در جامعه، ارزش معنوی مثبت می‌دهد. انگیزه‌های درون آدمی، نقطه آغاز وجدان کاری محسوب می‌شوند اما چگونگی تقویت و نگهداشت این انگیزه‌ها، محرک اصلی مفهوم وجدان کاری است. وجدان کاری با چهار مؤلفه ارتباط عمیق دارد. این چهار مؤلفه؛ دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت هستند. در این مقاله، نمونه‌هایی از ادبیات شفاهی آورده شده که موجب تقویت و باز تولید این چهار مؤلفه در طول زمان شده‌اند.

مفهوم کار بدون وجدان کاری کامل نیست؛ در صورتی که افراد جامعه کارها را بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های وجدان کاری انجام دهند، در طول زمان از اهداف مور نظر باز می‌مانند. بنابراین لازم است در کنار مفهوم کار، وجدان کاری نیز تعریف شود تا با اتصال به آن بتوان جامعه را به سرمنزل مقصود رساند.
استفاده از این نمونه‌ها در برنامه‌های مختلف رسانه ملی می‌تواند خلأهای کنونی این هنجار فرهنگی را پر کند. ساخت انیمیشن‌ و استفاده از مثل‌ها در متن‌های مختلف، از جمله راه‌های بهره‌گیری از این مقوله است.

پرونده «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132

برای خواندن متن کامل این مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۳۷۰۵