واژه نامه بوردیو(۳۳): فقر موقعیت

فقر موقعیت « نمایشنامه پاتریک ساسکیند کنترباس تصویری بسیار گویا از تجربه دردناک همه کسانی عرضه می کند که همچون نوازنده یک کنتروباس در ارکستر، درون جهانی پر پرستیز و ممتاز، در موقعیتی نازل و ناپیدا قرار گرفته اند، تجربه ای که دردناک بودن آن برای چنین کسی که تجربه مشارکتش درآن تنها به احساس حقارت نسبی اش محدود می شود، بی شک از آن لحاظ تقویت می شود که جهان مزبور در فضای اجتماعی نیز در رده بالاتری قرار دارد»

( فقر جامعه، انتشارات سوی، ۱۹۹۳، ص. ۱۱)

MISÈRE DE POSITION
« La pièce de Patrick Süskind, La Contrebasse, fournit une image particulièrement réussie de l’expérience douloureuse que peuvent avoir tous ceux qui, comme le contrebassiste au sein de l’orchestre, occupent une position inférieure et obscure à l’intérieur d’un univers prestigieux et privilégié, expérience d’autant plus douloureuse sans doute que cet univers, auquel ils participent juste assez pour éprouver leur abaissement relatif, est situé plus haut dans l’espace social. »

(La misère du monde, Seuil, 1993, p.11)