واژه نامه بوردیو(۲۸): ناخودآگاه

ترجمه ناصر فکوهی

ناخودآگاه

ناخودآگاه در واقع صرفا [نوعی[ فراموشی است که تاریخ ، خود آن را از خلال ایجاد ساختارهای عینی ای که در این طبیعت های تقریبی که عادت واره ها هستند، به وجود می آورد، تولید می کند. تاریخ کالبدی شده، به طبیعت تبدیل شده و از همین طریق نیز سبب می شود که به مثابه طبیعت به فراموشی سپرده شود، عادت واره [ در واقع به معنی زمان ] حال کنشگرانه تمام گذشته ای است که خود حاصل آن است.

( حس عملی، انتشارات مینویی، ۱۹۸۰، ص. ۹۴)

L’INCONCIENT
« L’inconscient n’est jamais en effet que l’oubli que l’histoire elle-même produit en réalisant les structures objectives qu’elle engendre dans ces quasi-natures que sont les habitus. Histoire incorporée, faite nature, et par là oubliée en tant que telle, l’habitus est la présence agissante de tout le passé dont il est le produit. »
(Le sens pratique, Minuit,1980, p.94)