واژه نامه بوردیو(۲۷): بازار زبان شناختی

ترجمه ناصر فکوهی

بازار زبان شناختی (سود تمایز، مهارت مشروع، سرمایه زبان شناختی، موقعیت – فضایی- اجتماعی) « شکل گیری یک بازار زبان شناختی، شرایط رقابتی عینی ای را به وجود می آورد که درون آن و از خلال آن، رقابتی مشروع می تواند در قالب سرمایه زبان شناختی عمل کند.[بدین ترتیب ] هر بار که تبادلی اجتماعی انجام می گیرد، سرمایه زبان شناختی، سودی تمایز دهنده تولید می کند[…] و این سود خود، حاصل یک واقعیت است: اینکه عرضه محصولات [زبان]( یا سخنگویان[آن زبان]) که در سطح معینی از کیفیت زبان شناختی (یا، به طور کلی تر، در سطح معینی از کیفیت فرهنگی) قرار دارند، پایین تر از حد [ مورد تقاضا قرار می گیرد زیرا] همه سخنگویان نمی توانند از همان سطحی برخوردار باشند که کسانی که در شرایط رقابت مشروع برای دست یابی به مهارت ها، صاحب نادرترین مهارت های [زبان شناختی] شده اند [ در این شرایط] منطقا سود تمایز دهنده[زبان شناختی] بر اساس میزان شانس دسترسی [ کنشگران] به شرایط دستیابی به این مهارت های نادر، یعنی [در واقع] بر اساس موقعیت آن کنشگران در ساختار اجتماعی توزیع می شود.»

MARCHÉ LINGUISTIQUE
(profit de distinction, compétence légitime, capital linguistique, position-espace social)
« La constitution d’un marché linguistique crée les conditions d’une concurrence objective dans et par laquelle la compétence légitime peut fonctionner comme capital linguistique produisant, à l’occasion de chaque échange social, un profit de distinction. […] Étant donné que le profit de distinction résulte du fait que l’offre de produits (ou de locuteurs) correspondant à un niveau déterminé de qualification linguistique (ou, plus généralement, culturelle) est inférieure à ce qu’elle serait si tous les locuteurs avaient bénéficié des conditions d’acquisition de la compétence légitime au même degré que les détenteurs de la compétence la plus rare, il est logiquement distribué en fonctions des chances d’accès à ces conditions, c’est-à-dire en fonction de la position occupée dans la structure sociale. »
(Langage et pouvoir symbolique, Seuil, 2001, pp.84-85)
Voir aussi : Langue.

(زبان و قدرت نمادین، پاریس ، انتشارات سوی؛ ۲۰۰۱، صص. ۸۴-۸۵)

نگاه کنید همچنین به : «زبان»