واژه نامه بوردیو ۹: زبان زبان (Lanngue)

برگردان ناصر فکوهی

زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار برای نوشتن هستند. دستور زبان نویسان و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد را در زبان مشخص می کنند . بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که امکان می دهند میان صداها و معانی توازن ایجاد شود ولی همینطور به معنای نظامی از هنجارهایی که به رفتارهای زبانی نظم می بخشند. Ce que parler veux dire, Fayard, 1995, p. 27

آنچه گفتن، معنا می دهد، ۱۹۹۵، ص. ۲۷.