واژه نامه بوردیو ۱۰: خودزندگی نامه (Autobiographie)

ترجمه ناصر فکوهی

یک خود زندگی نامه اغلب به نوعی ساختن بنای یادبود، مقبره ای با شکوه برای خود می ماند.

Interventions – Sciences Sociales , Action politique, Agone, 2002, p. 194

نوشته های پراکنده، علوم اجتماعی و کنش سیاسی، ۲۰۰۲، ص. ۱۹۴

خانواده(Famille)

واقعیتی خصوصی با منشاء عمومی.
Raison pratique, Seuil, 1994, p.144

عقل عملی ، ۱۹۹۴، ص. ۱۴۴