واژه نامه بوردیو (۳۶):فضای اجتماعی

فضای اجتماعی

فضای اجتماعی کل ، به گونه ای که من آن را برساخته ام و به گونه ای که تلاش کرده ام آن را در [کتابم] «تمایز» بسازم، بر پایه این فرضیه استوار است که در موقعیت خاصی از روابط ، نرخ های تبدیل [خاصی نیز] میان سرمایه های گوناگون وجود دارد. [در این زمینه] باید به تداومی رسید، البته من سعی کرده ام جهتی را که باید در آن به جستجو پرداخت نشان دهم، به نظر من [این جهت به ما کمک می کند] تحلیل ها را در چارچوب فضای اجتماعی کل ( به صورتی که در «تمایز» می بینیم) و تحلیل های چارچوب فضا[های] ی دیگر با یکدیگر همساز کنیم، اما در ذهن من، [در اینجا] تضادی وجود ندارد. من به دنبال همسازی ای هستیم که [در اینجا] طرح واره ای از آن ارائه داده ام.

در «خوانش علوم اجتماعی، ۱۹۸۹-۱۹۹۲»، جلد اول ، ص. ۳۲۴، انتشارات بلن، ۱۹۹۴.

ESPACE SOCIAL / CHAMPS
« L’espace social global tel qu’on peut le construire, tel que j’ai essayé de le construire dans La Distinction repose sur l’hypothèse d’un certain état des rapports, des taux de conversion, entre les différentes espèces de capital. Il faudrait prolonger, mais j’ai indiqué la direction dans laquelle il faudrait chercher, je crois, pour articuler les analyses en termes d’espace social global (comme on les voit dans La Distinction) et les analyses en termes de champs que j’ai développées ailleurs, mais dans mon esprit, il n’y a pas de contradiction. Je suis à la recherche d’une articulation dont j’ai donné le schème. »
in Lire les sciences sociales 1989-1992, volume 1, p.324, Éditions Belin, 1994