واژه نامه بوردیو (۳۴): تحلیل اجتماعی

ترجمه: ناصر فکوهی

تحلیل اجتماعی

« عادت واره ممکن است از خلال تحلیل اجتماعی نیز دگرگون شود یعنی از خلال [نوعی خود] آگاهی که به فرد امکان می دهد نسبت به قابلیت های خود اشراف پیدا کند. اما این امکان، و کارایی ِ این گونه از تحلیل از خویشتن، به نوبه خود، تا اندازه ای به وسیله ساختار آغازین عادت واره مزبور تعیین می شوند و تا اندازه ای هم به وسیله شرایط عینی ای که درون آنها این خود آگاهی تحقق یافته است.»
(پاسخ ها، انتشارات سوی، ۱۹۹۲، ص. ۲۳۹)

نگاه کنید همچنین به : عادت واره SOCIOANALYSE

« L’habitus peut aussi être transformé à travers la socioanalyse, la prise de conscience qui permet à l’individu d’avoir prise sur ses dispositions. Mais la possibilité et l’efficacité de cette sorte d’auto-analyse sont elles-mêmes déterminées en partie par la structure originelle de l’habitus en question, en partie par les conditions objectives sous lesquelles se produit cette prise de conscience ».

(Réponses, Seuil, 1992, p.239)

Voir aussi : Habitus.