واژه نامه بوردیو (۳۲): انقلاب علمی

انقلاب علمی « یکی از ویژگی های انقلاب های علمی، در آن است که دگرگونی ای ریشه ای به وجود می آورند و در عین حال دستاوردهای پیشین را نیز حفظ می کنند. بنابراین این انقلاب ها را باید انقلاب هایی دانست که دستاوردها را حفظ می کنند بی آنکه انقلاب هایی محافظه کارانه باشند و خواسته باشند زمان حال را زیر و رو کنند تا گذشته را احیا نمایند. این انقلاب ها، صرفا به دست کسانی قابل تحقق یافتن هستند که به معنایی سرمایه دارانی ویژه باشند یعنی آدم هایی که بتوانند بر همه دستاوردهای سنت، اشراف و کنترل داشته باشند»

(علم علم و بازتابندگی، رزون داژیر، ۲۰۰۱، ص. ۱۲۶-۱۲۷)

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE

« Une des particularités des révolutions scientifiques, c’est qu’elles introduisent une transformation radicale tout en conservant les acquis antérieurs. Ce sont donc des révolutions qui conservent les acquis — sans être des révolutions conservatrices, visant à bouleverser le présent pour restaurer le passé. Elles ne peuvent être accomplies que par des gens qui sont en un sens des capitalistes spécifiques, c’est-à-dire des gens capables de maîtriser tous les acquis de la tradition. »
(Science de la science et réflexivité, Raisons d’Agir, 2001, p.126-127