واژه نامه بوردیو (۱۴): فرهنگ نامه ها

فرهنگ نامه ها

«فرهنگ نامه ها ی جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه و غیره- اغلب زورگویانه هستند به این علت که امکان می دهند در تظاهر به توصیف، در واقع به برخی واژگان مشروعیت بدهند؛ فرهنگ نامه ها که ابزارهایی برای ساخت واقعیتی هستند که مدعی ثبت آنند ، می توانند مولفان و مفاهیمی را که وجود ندارند، به وجود بیاورند و برعکس درباره مفاهیم یا مولفانی که وجود دارند، خاموش بمانند»

( دانش دانش و بازتابندگی، انتشارات رزون اژیر، ۲۰۰۲، ص. ۷۷)

DICTIONNAIRES
« Les dictionnaires — de la sociologie, de l’ethnologie, de la philosophie, etc. — sont souvent des coups de force dans la mesure où ils permettent de légitimer en faisant mine de décrire; instruments de construction de la réalité qu’ils feignent d’enregistrer, ils peuvent faire exister des auteurs ou des concepts qui n’existent pas, passer sous silence des concepts ou des auteurs qui existent, etc. »
(Science de la science et réflexivité, Éds. Raisons d’agir, 2002, p.77)

« Les dictionnaires — de la sociologie, de l’ethnologie, de la philosophie, etc. — sont souvent des coups de force dans la mesure où ils permettent de légitimer en faisant mine de décrire; instruments de construction de la réalité qu’ils feignent d’enregistrer, ils peuvent faire exister des auteurs ou des concepts qui n’existent pas, passer sous silence des concepts ou des auteurs qui existent, etc. »(Science de la science et réflexivité, Éds. Raisons d’agir, 2002, p.77)