واژه نامه بوردیو (۱۱) هنرمند (L’Artiste)

ترجمه ناصر فکوهی

« هنرمند فردی حرفه ای است که امر ضمنی را به امر عینی بدل می کند، کار او عینی کردن است یعنی سلیقه را به شیئی تبدیل می کند. او فردی است که امکان ها را به تحقق در می آورد: معنی عملی امر زیبا جز با به تحقق در آمدن قابل شناخت نیست. در واقع معنی ملی امر زیبا به گونه ای ناب، امری منفی است و تقریبا صرفا از «سرپیچی» ساخته شده است. (…) کنش هنری، کنشی در تولید فضایی کاملا ویژه است زیرا هنرمند باید چیزی را که از پیش وجود داشته است به چیزی که کاملا وجود دارد بدل کند، چیزی که (پیش از دخالت هنرمند) در انتظار پیدا شدن خود بوده است و هنرمند باید آن را به گونه ای کاملا متفاوت (بار دیگر) به وجود بیاورد یعنی همچون شیئی ای مقدس، شیئی که موضوع یک اعتقاد باشد.
بنابراین سلیقه ها، همچون مجموعه انتخاب هایی که یک فرد خاص انجام می دهد محصول گرد هم آمدن یک سلیقه عینی شده و سلیقه مصرف کننده هستند. »

سخنرانی در دانشگاه نوشاتل، ماه مه ۱۹۸۰، انتشار در «مسائل جامعه شناسی»، انتشارات مینویی، پاریس ۱۹۸۴، ص. ۱۶۳.
Exposé à l’Université de Neuchâtel en mai 1980. Publié dans Questions de sociologie, p.163, Minuit, 1984

ورود به پایگاه : ۱۲ دی ماه ۱۳۸۵