نظریه‌ای علمی درباره فرهنگ

گروه کتاب و رسانه

مالینوفسکی، برونیسلاو، نظریه‌ای علمی درباره فرهنگ، ترجمه عبدالحمید زرین قلم، ویرایش و مقابله علمی و مقدمه از ناصر فکوهی، تهران، گام نو، ۱۳۷۸، ۲۱۳صفحه.

درباره کتاب :

این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های مالینوفسکی به شمار می آید که نخستین بار پس از مرگ وی به انتشار رسید. کتاب، نظریه عمومی و اساسی مالینوفسکی درباره فرهنگ را که بر پایه پیوستاری بودن رابطه طبیعت و فرهنگ است، به بیان در می آورد. ویراستار تلاش کرده است با مقابله دقیق متن ترجمه با دو نمونه فرانسوی و انگلیسی کتاب آن را تا حد ممکن به اصل نزدیک کند. مقدمه عمومی ای که در این کتاب بر زندگی و آثار مالینوفسکی به قلم نگارنده نوشته شد، بعدها در کتاب ”تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی“ تجدید چاپ گردید.

فهرست مندرجات

پیش گفتار مترجم
مقدمه: دکتر ناصر فکوهی (دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران)

بخش اول: یک نظریه علمی فرهنگ
فصل اول: فرهنگ موضوع بررسی علمی
فصل دوم: تعریف موجزی از علم برای کاربرد در علوم انسانی
فصل سوم: مفاهیم و روش های انسان شناسی
فصل چهارم: فرهنگ چیست؟
فصل پنجم: نظریه رفتار سازمان یافته
فصل ششم: اجزاء ملموس رفتار سازمان یافته
فصل هفتم: تحلیل کارکردی فرهنگ
فصل هشتم: طبیعت انسان چگونه است؟
فصل نهم: اشتقاق نیازهای فرهنگی
فصل دهم: نیازهای اولیه و پاسخ های فرهنگی
فصل یازدهم: ماهیت نیازهای اشتقاقی
فصل دوازدهم: ضرورت های انسجام بخش فرهنگ بشری
فصل سیزدهم: فرضیه تقویت کننده‌های ابزاری در زنجیره حیاتی

بخش دوم: نظریه کارکردی
۱- جنین شناسی و مامایی
۲- اصول متعارف کارکردگرایی
۳- تعریف کارکرد
۴- طرح تعریفی از کارکردگرایی
۵- اجزاء معتبر تحلیل فرهنگی
۶- ساخت نهاد
۷- مفهوم کارکرد
۸- نظریه نیاز
۹- نتیجه گیری