محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، ۱۳۸۱، محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (۱۹۴۱-۱۹۳۰)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، ۳۹۱ صفحه.
استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در برگیرنده واقعیتی بس پیچیده و به شدت متغییر است. ما در تعقیب این هدف از نظم خاصی برای تحقیق استفاده کرده ایم که عین آن را در گزارش کار نمی توان تکرار کرد. به همین دلیل ، نتایج به دست آمده از تحلیل استالینیسم و واقعیت آن را در دو جلد عرضه خواهیم کرد: جلد نخست به بررسی احوال محکومان(دهقانان، کارگران، سرکوب و دهشت گسترده ای که آنان تحمل می کردند، انباشت سرمایه ای که آن ها قربانیانش بودند و بحران های ویژه انباشت) اختصاص یافته است؛ جلد دوم مسائل مربوط به حاکمان، ایدئولوژی در دهه سی، شکل های موجودیت و حیات طبقه جدید ، شرایط تاریخی تشکیل شدن آن، نقش حزب و سیاست بین المللی شوروی را بررسی می کند.

فهرست مطالب
تذکر مترجم
تذکر
پیش گفتار شارل بتلهایم بر ترجمه فارسی «مبارزات طبقاتی…»
پیش گفتار
یادداشت ها

بخش اول – سلب مالکیت از دهقانان
فصل اول- «دگرگونی سوسیالیستی در کشاورزی» و مبارزات طبقاتی
فصل دوم- کشاورزی «سوسیالیستی» در سال های سی
فصل سوم- نظام کلخوز

بخش دوم- نظامی کردن طبقه کارگر
فصل اول – روند شهرنشینی
فصل دوم- روند توسعه نظام مزدبگیری و تشدید استبداد در کارخانه ها

بخش سوم- ترور گسترده و بیگاری
فصل اول- سرکوب جمعی و ترور
فصل دوم- تداخل سرکوب جمعی و ترور
بخش چهارم- سرمایه و بحران هایش
فصل اول – انباشت در سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰
فصل دوم- نخستین برنامه های پنج ساله
فصل سوم – بحران های اقتصادی سال های سی
فصل چهارم- بحران های اضافه انباشت و سلطه سرمایه
نتیجه گیری