فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۴): نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی L-Z

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر

گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ


بخش چهارم / نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی L-Z

 

این بخش و بخش‌هایی که پس از آن به صورت نمایه‌ها و اسامی خاص و تشریح واژگان می‌آیند، در کتاب اصلی در انتهای کتاب آورده شده‌اند. اما ما برای استفاده از ابتدای کار، آنها را از آغاز می آوریم. واژه‌هایی که سیاه شده‌اند یا جزو مدخل‌ها هستند و یا در فرهنگ تشریحی کتاب آمده‌اند. واژگانی که سیاه شده‌اند یا به آغاز مدخل مربوط می‌شوند و یا به صفحه آن واژه در فرهنگ تشریحی. در مواردی که در برابر یک واژه انگلیسی بیش از یک واژه فارسی آورده شده است، هم‌فکری بالایی نسبت به برگردان در فارسی وجود ندارد. واژگانی که به صورت ایتالیک آورده شده‌اند به نام مجله‌ها و کتاب‌ها یا برخی اسامی خاص مربوط می‌شوند.

 

 

L

 

labanotation ثبت لابان

land claimsادعاهای ارضی

land tenureحقوق زمینداری

landscape چشم‌انداز(منظر)

language and linguistics زبان و زبان‌شناسی

langue and parole زبان و گفتار

Latin American anthropology انسان شناسی امریکای لاتین

latent function  کارکرد پنهان

law قانون

law customar قانون عرفی

left, see right and left نک. به: راست و چپ 

legal anthropology, see law انسان شناسی حقوقی (قانونی)، نک. به: قانون

legal pluralism چند‌گانگی حقوقی

legitimation مشروعیت

leopard-skin chief رئیس پوست یوزپلنگی

levirate زن‌برادر‌گزینی

lexicostatistics واژگان شماری

life-crisis ritual, see rite of passage
بحران های زندگی ،
نک. به: مناسک گذار

life-historyسرگذشت

liminalityآستانه ای

limited good خوبی محدود

lineage دودمان

lineage state دولت دودمانی

lineal خطی، خویشاوندی، جانبی

linguistic Minorities Project پروژه  اقلیت های زبانی

linguistic relativism نسبیت گرایی زبان شناختی

see also Sapir-Whorf hypothesisنک. همچنین به: فرضیه ساپیر – ورف
linguistics زبان شناسی  

linnaean taxonomyردگان‌شناسی لینه‌ای

literacy سواد

literary criticism نقد ادبی

little tradition, see great and little traditions
سنت کوچک، نک. به: سنت های بزرگ و کوچک

loan wordواژه قرضی(عاریتی)

locutionary گفتارانه

logical positivism پوزیتویسم منطقی

London Missionary Society انجمن میسیونری لندن

longue durée زمان بلند (دراز مدت)

lordship اربابی

ludus بازیگونه

 

M

 

Maasina Ruleفرمانروایی ماسینا

macho مردسالار

magicجادو

magdaleniansماگدالنی

mahayana, see buddhism ماهایانا، نک. به: بودیسم

malnutrition سوء تغذیه

Man in Indiaانسان در هند

Manaمانا

Manchester Schoolمکتب منچستر

manifest function کارکرد آشکار

marginal contribution نقش نهایی

marginal return بازده نهایی

marker نشانگر

market بازار

economyاقتصاد

marriageازدواج

classes  طبقات ازدواج

cross-cousinازدواج عمه‌زاده – دایی زاده‌ها

whit ghost ازدواج با ارواح

(group) ازدواج گروهی

matrilateral cross-cousin ازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده چند‌تباری

parallel cousinازدواج خاله‌زاده – عمو‌زاده‌ها

patrilateral cross- cousinازدواج عمه‌زاده- دایی‌زاده‌های پدر جانب

patrilateral parallel-cousinازدواج خاله‌زاده – عمو‌زاده‌های پدر‌جانب

sister’s daughterازدواج دختر خواهر

ازدواج بیوه

womanازدواج زنان

marxism مارکسیسم
in archaeologyمارکسیسم در باستان شناسی

marxism (structural) مارکسیسم ساختاری

mass mediaرسانه‌های (همگانی – جمعی)

see also film نک. همچنین به : فیلم

mater مادر
material cultureفرهنگ مادی

materialism ماتریالیسم

matriarchyمادرتباری

matrifocal familyمادر‌مرکزی(محوری)

matrilocal مادرمکان

matrilineage مادرتبار(دودمان)

matrilineal descentنسب مادر تبار

matricide

see parricide مادرکشی ، نک/ همچنین به: پدر کشی
means of production ابزار تولید

mechanical and organic solidarity همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

mechanical and statistical models الگوهای مکانیکی و آماری

medical anthropology انسان‌شناسی پزشکی

medical pluralism تکثر پزشکی

meliorism بهبود‌گرایی

memory حافظه

men’s house خانه مردان

menstruation قاعدگی

mentalityذهنیت

see also primitive mentality نک. همچنین به : ذهنیت ابتدایی

mercantile capitalism سرمایه‌داری تجاری

merging ادغام

mesolithic میان‌سنگی

messianic movementجنبش مسیحایی (مهدوی)

mestisaje مستیزاخه

mestizoمستیزو

Metacommunicationفرا‌ارتباط

metadescription فرا‌توصیف

metalanguage فرازبان

metanarrativeفرا‌روایت

metaphorاستعاره

methodological individualism, holismفرد‌گرایی روش‌شناختی‌، کل‌گرایی

methodologyروش‌شناسی

metics (Greece)سرگردان(آواره)  (یونانی)

metonymکنایه

microlithic industrie صنایع خُرده‌سنگی

migrationمهاجرت

millennial movements, millenarianismجنبش‌های هزاره‌ای‌، هزاره‌گرایی
mimesisتقلید گرایی

mind see cognition, psychological anthropology
ذهن، نک. همچنین به: شناخت، انسان‌شناسی روان‌شناختی

Minority Rights Groupگروه حقوق اقلیت‌ها

missionariesمبلغان دینی (میسیونرها)

buddhistمبلغان بودایی

christianمبلغان مسیحی

islamicمبلغان اسلامی

modal personalityشخصیت الگو‌وار

mode of production شیوه تولید

modernismمدرنیسم

modernityمدرنیته

modernization مدرنیزاسیون (نوسازی)

moiety نیمه

money پول

Moksa موکسا

monocausalityتک علتی

Mondo Caneموندو کین

Mon-khemer مون خمر

monogamy تک‌همسری

Monogenismتک‌منشاء‌گرایی(باوری)

Monotheismتک‌خدایی(یگانه‌پرستی)

moral domain, see jural and moral domains حوزه الگووار، نک. همچنین به: حوزه های حقوقی و اخلاقی

mores آداب و رسوم

moral economy اقتصاد اخلاقی

mormonism مورمونیسم

mortuary ritesمناسک گورسپاری (مرده‌خانه)

mother-right حق‌مادری

multicausality چند علتی

multiculturalismچند فرهنگ گرایی

multiplex relations روابط چند گانه

multi-resource economy اتصاد چند پشتوانه ای

murder قتل (جنایت)

see also homicide نک. همچنین به آدم کشی

museums موزه‌ها

musicموسیقی

mutilationاندام بری

multimorphچند ریختی
Mutterrecht, see mother-right حق‌مادری

mystical عرفانی

myth and mythology اسطوره و اسطوره‌شناسی

mythemesواحد‌های اسطوره‌ای

 

N

 

names and naming نام و نام گذاری

narratology روایت‌شناسی

nation-state دولت ملی (دولت – ملت)

national character studies مطالعات ویژگی‌های ملی
National Association of Social Anthropologists انجمن علمی انسان‌شناسان اجتماعی 

National Museum موزه ملی

nationalism ملی‌گرایی

Nationality Affairs Commission [China]کمیسیون امور ملیت [چین]

nativistic movements جنبش‌های بوم گرایانه

naturalismطبیعت‌گرایی

naturalization هم‌وطن شدن

nature and cultureطبیعت و فرهنگ

Naturvölker مردمان طبیعی

nazism نازیسم

negative reciprocity, see reciprocity دو سویگی منفی ، نک. به:  دوسویگی
neo-classical economics  اقتصاد نو کلاسیک

neo-colonialism استعمار نو

neo-evolutionismنو‌تطور‌گرایی(نوفرگشت)

neolithic نوسنگی

network analysis تحلیل شبکه

neolocal نومکان

New Archaeologyباستان شناسی جدید

New Ethnographyمردم نگاری جدید

New School for Social Research (New York)مدرسه جدید پژوهش های اجتماعی (نیویورک)

New Zealand Association of Social Anthropologists انجمن انسان شناسان اجتماعی زلاند نو

NGO (Non-governmental organization)سازمان های غیر‌دولتی

nicknamesلقب

Nigerian Association of Social Anthropologistsانجمن انسان شناسان اجتماعی نیجریه

Nine Nationalities College [China]کالج نه ملیت [چین]

noble savage وحشی نیک

nodal kindred خویشان هسته‌ای

nomadism کوچگری

non-verbal communication ارتباطات غیر کلامی
non-unilineal descent تبار غیر‌تک‌خطی

norm هنجار

normalization هنجار مندی

North American Society for the Study of Culture and Psychiatry انجمن مطالعه فرهنگ و روان پزشکی امریکای شمالی

nosologyبیماری شناسی

Notes and Queries on Anthropology یادداشت‌ها و تحقیقات انسان‌شناسی

Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrieگاهنامه جدید قوم روانپزشکی
nuclear family خانواده هسته‌ای

numberعدد

nutritionتغذیه

 

O

 

objectivism عینی‌گرایی

Occidentalism غرب شناسی(گرایی)

oedipus complex عقده اودیپ

oligarchy اقلیت سالاری

omaha terminology واژگان (خویشاوندی) اوماها

see also Crow-Omaha systems نک. همچنین به: نظام کراو – اوماها

oral literature ادبیات شفاهی

oratoryخطابه

Order of the Golden Dawn فرقه فجر طلایی

organic analogy مقایسه ارگانیک

organic solidarity, see mechanical and organic solidarityهمبستگی ارگانیکی ، نک. به : همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

Organization of African Unity (OAU)سازمان وحدت افریقا

oriental despotism استبداد شرقی

see also Asiatic mode of production, hydraulic civilization نک. همچنین به: شیوه تولید آسیایی، تمدن آبی 

orientalism شرق‌شناسی

orthogenetic راست پیدایشی

 

P

 

Paida پایدا

palaeolithicپارینه سنگی

palaeontology پارینه شناسی

Paliau movementجنبش پالیاو

paradigm پارادایم

paradigmatic (relations)روابط پارادایمی

parallel cousin, marriageازدواج عمو‌زاده – خاله‌زاده‌ها

parallel descent تبار موازی

parallel relatives  بستگان موازی

parochializationروستایی شدن

parole گفتار

parricide پدر – مادر‌کُشی

participant observationمشاهده مشارکتی

pastoralistsشبانکاران

paterپدر

paterlineal پدرتبار

paternity پدری

patercide پدرکُشی

patriarchyپدر‌سالاری

patrilateral cross-cousin marriageازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده پدر‌جانب

patrilateral parallel-cousin marriage ازدواح خاله – عمو‌زاده پدر‌جانب

patrilocal پدرمکان

patrilineageپدر‌دودمان

patrilineal descentنسب پدر‌تبار

patrons and clientsحامی و بهره‌مند (ارباب  و مرید / ولی‌نعمت و دست‌پرورده)

peasantsدهقانان

penny capitalism سرمایه داری فقیرانه

performativeاجرایی (ایفایی)

periphery, see centre and periphery پیرامون، نک. به: مرکز و پیرامون

perlocutionary تاثیر گفتار

personشخص

petty commodity productionتولید کالایی خُرد

peyote پیوت

phatic communion سخن تعامل‌جویانه

phenomenology پدیدار‌شناسی

phenotypeنوع (نمود)

phone آوا

phonemeواج

phonetic آوایی

phonology واج شناسی

photographyعکاسی

see also film نک. همچنین به: فیلم

phratry هم طایفگی

physical anthropologyانسان‌شناسی طبیعی

see also biological anthropology نک. همچنین به : انسان شناسی زیستی

pidgin پیدجین

pilgrimageزیارت

plantationsکشتزار
playبازی

plural societyجامعه چند‌گانه

pluralism چند گانگی

see also legal pluralism, medical pluralism نک. همچنین به: چند گانگی حقوقی، چند گانگی پزشکی
poeticsشعر‌شناسی

Polynesian Society انجمن پولینزی

political anthropology انسان‌شناسی سیاسی

political economy  اقتصاد سیاسی

pollution and purityآلودگی و پاکی

polyandry چند‌شویی

Polygamyچند‌همسری

Polygenismچند‌منشاء‌گرایی(چندتبارگرایی)

Polygynyچند‌زنی

Polysemyچند‌معنایی

Polytheismچند‌خدایی

polythetic چند‌اصلی

positivism اثبات گرایی (پوزیتویسم)

possession تسخیر

postcolonialism پسا استعمار گرایی

postmodernismپسا استعمارگرایی

postparadigm پساپارادایم

post-processual archaeologyباستان‌ناسی پسا‌فرایند‌گرا

poststructuralismپسا‌ساختارگرایی

potlatch پُتلاچ

power قدرت

practice عملکرد

pragmatics کاربرد‌شناسی

Praxisکردمان (پراکسیس)

preference and prescriptionترجیح و تجویز

preliterateپیش نوشتاری

prelogical mentalityذهنیت پیش منطقی
presentismاکنون‌گرا(حال‌گرا)

prestationخدمات رسانی

primary and secondary institutions نهادهای نخستین و دوّمی

primatologyنخستی شناسی
primitive, primitivismابتدایی، ابتدایی‌گرایی (بدوی، بدوی‌گرایی) 

primitive communismکمونیسم ابتدایی

primitive mentalityذهنیت ابتدایی

primitive promiscuityدر‌هم‌آمیزی ابتدایی

primitivismابتدایی(بدوی)گرایی

primogeniture حق ارشدی

primordialismکهن‌گرایی

processual archaeologyباستان‌‌شناسی فرایندگرا

processualismفرایند گرایی

profane, see sacred and profane ناقدسی ، نک. به قدسی و ناقدسی
propertyمالکیت

Prophetsپیام‌آور

protestant ethicاخلاق پروتستان

Protestant London Missionary Society  انجمن میسیونری پروتستان لندن

prototype theoryنظریه نخستین گونه

provinsialismروستا‌منشی

proxemics  فضا‌شناسی اجتماعی

psychic unityوحدت روانی

psychoanalysis روانکاوی

psychological anthropology انسان‌شناسی روان‌شناختی

psychoseروان‌پریشی

puberty بلوغ

Purity پاکی

see pollution and purity نک. به: آلودگی و پاکی

 

Q

 

Quaballah کابالا

quantitative methodsروش های کمی

questionnairesپرسشنامه

 

R

 

race نژاد

Racismنژاد‌گرایی(باوری)

ramageتبار خطی

ranchingمزرعه داری

rank, see inequality رده، نک. به: نابرابری

rationality عقلانیت

reading, see literacy خواندن، نک. به: سواد

rebellion, ritual ofنافرمانی(سرکشی)، مناسک

reciprocityدو‌سویگی

reducciónتقلیل

reflexivityبازتابندگی

refugeesپناه‌جویان (پناهندگان)

regional analysis, comparison تحلیل منطقه‌ای، مقایسه‌ای (تطبیقی)

reificationشیئی شدگی
reincarnation تناسخ

relations of productionروابط تولید

relationship terminologyواژگان خویشاوندی (بستگان)

Choctaw, see Crow-Omahaچاکتاو نک. به: کراو – اوهاما

Crowکراو

Crow-Omahaکراو – اوهاما

Eskimo اسکیمو

Hawaiianهاوایی

Iroquoisایرووکویی

Omahaاوهاما

Sudanese سودانی

terminological extensionگسترش واژگانی

relative deprivationمحرومیت نسبی

relativismنسبیت‌گرایی (نسبی‌گرایی)

religion دین

see also individual religions by name نک. همچنین به: دین های فردی  به نام

remedies caserosدرمان خانگی

remedies mediosدرمان پزشکی

remote sensingردیابی از راه دور

Renaissance anthropologyانسان شناسی نوزایی (رنسانس)

representation  بازنمایی

reproductive technologiesفناوری‌های بازتولید (تولید مثل)

residuبازمانده

resistance مقاومت

restricted exchange مبادله محدود

revitalization movements جنبش‌های احیا‌گر

rhetoricسخنوری

Rhodes-Livingstone Institute موسسه رودس – لیوینگستون

right and left راست و چپ

rite of passage منسک گذار

ritual of rebellion منسک شورش

ritual kinshipخویشاوندی مناسکی

role نقش

Roman Catholic Marists ماریست های کلیسای کاتولیک رم

romanticism رمانتیسم

routinization عادی شدن

Royal Anthropological Instituteموسسه سلطنتی انسان شناسی

Rumyantzev Museum موزه رومیانتسف

Russian and Soviet anthropology انسان‌شناسی روسی و شوروی

Russian Geographical Society انجمن جغرافیای روسیه

S

 

sacred and profane قدسی و ناقدسی

salvage anthropologyانسان‌شناسی منجی‌گرایانه
sacrifice
قربانی

salvage archaeologyباستان‌شناسی منجی‌گرایانه

salvage ethnographyمردم‌نگاری منجی‌گرایانه

samplingنمونه برداری

sanction تنبیه و پاداش

Sapir-Whorf hypothesisفرضیه ورف – ساپیر

Saussureanسوسوری
savage, savageryوحشی، وحشی‌گری (توحش)

see also noble savage نک. همچنین به: وحشی نیک

scandals رسوایی ها

Scandinavian anthropologyانسان‌شناسی اسکاندیناوی

Scandinavian school مکتب اسکاندیناوی

Scapulimancy پیشگویی با استخوان

Scarificationنشانه‌گذاری آیینی

schema, schemataطرح‌واره

schismogenesis گسست‌پیدایش (تفاوت‌پیدایش)

schizophrenic روان‌پریشی (شیزو‌فرنیک)

science دانش (علم)

Scientismدانش‌گرایی (باوری)

scientific materialismماتریالیسم علمی

secret societiesجوامع (انجمن‌های) پنهانی (محرمانه)

section systemsنظام های بخشی

secondary ethnocentrism خود‌محور‌گرایی دومین

sedentarism یکجانشینی

segmentary lineageدودمان شاخه‌ای

segmentary societyجامعه شاخه ای

self-ascriptionخود انتسابی

self- interest خویش کام

semantic domainحوزه معنایی

semantic parallelismتناظر معنایی

semanticsمعنا‌شناسی

see also componential analysis, ethnoscienceنک. همچنین به: تحلیل مولفه ای، دانش قومی
Semiologyنشانه‌شناسی

Semioticsنشانه‌شناسی

Sendero Luminosoسندرو لومینوزو

Sensuel حسی، لذت‌جویانه

Seriationردیف‌بندی

settlement patternsالگوهای اسکان

sex and sexualityجنس و روابط جنسی

sex roles, see gender نقش های جنسی، نک. به: جنسیت

sexual communismکمونیسم جنسی

sexual division of labour, see genderتقسیم جنسی کار، نک. به: جنسیت

sexualityروابط جنسی

Shamanismآیین شمنی (شمنیسم)

shame, see honour and shameشرم، نک. به: شرم و شرف

shanty townآلونک نشینی

sharecroppingکشاورزی سهم‌برانه

shifting cultivation کشت چرخشی

see also swidden agriculture نک. همچنین به: کشاورزی زمین سوخته

sibخون‌خویشی

signification معنا

signified and signifierدلالتگری و دلالت‌گر(دال و مدلول)

sister’s daughter marriageاذدواج دختر خواهر

slash and burn, see swidden agriculture کشاورز برداشت و سوختن، نک.

به: کشاورزی زمین سوخته
Smithsonai Institute موسسه اسمیتسونین

skewing تحریف کردن

slaveryبرده داری (بردگی)

Sociabilityجامعه پذیری

social actionکنش اجتماعی
social anthropologyانسان‌شناسی اجتماعی

social charterحکم اجتماعی

social class, see classطبقه اجتماعی، نک. به: طبقه

social contract قرار‌داد اجتماعی (پیمان اجتماعی)

social control کنترل اجتماعی

social Darwinismداروینیسم اجتماعی

social factواقعیت اجتماعی

social formationصورت‌بندی اجتماعی

social history تاریخ اجتماعی

social institution تاریخ اجتماعی

sociality جامعه گرایی

social movementsجنبش های اجتماعی

social networkشبکه اجتماعی

see network analysis نک. به: تحلیل شبکه ای
social organizationسازمان اجتماعی

social reproductionبازتولید اجتماعی

Social Science Research Council شورای پژوهشی علوم اجتماعی

social strain-gauge theoryنظریه سنجش فشار اجتماعی

social stratification قشربندی اجتماعی (لایه‌بندی اجتماعی)

see also class, inequalityنک. همچنین: به طبقه، نابرابری

social structure ساختار اجتماعی

see also social organizationنک. همچنین به: سازمان اجتماعی

social system نظام اجتماعی

socialism, Africanافریقایی    سوسیالیسم

sociality جامعه‌گرایی

socialization جامعه‌پذیری

societalجامعه گانی

societasجامعه فردی شده (سوسیتاس)

Société d’Anthropologieانجمن انسان‌شناسی

Société des Observateurs de 1’Hommeانجمن ناظران انسان

Société Internationale des Américanistes انجمن بین‌المللی امریکا شاسان

Société Oceanistes انجمن اقیانوسیه شناسان

sociétés à maison, see house societies جوامع خانگی

societyجامعه

Society for Applied Anthropology انجمن انسان شناسی کاربردی

sociobiology جامعه زیست شناسی

sociocentrism جامعه مداری (جامعه محوری)

sociology جامعه‌شناسی

solidarity, see mechanical and organic solidarityهمبستگی، نک. به: همبستگی مکانیکی و ارگانیکی  

sorcery, see witchcraft and sorceryساحری، نک/ به: جادوگری و ساحری

sororal polygyny چند‌زنی خواهر‌گزینی

sororateخواهر‌گزینی (چندخواهرستانی)

soteriologyنجات بخش شناسی (فرجام شناسی- معاد شناسی)
soul روح

Soviet anthropology, see Russian and Soviet anthropologyانسان شناسی شوروی، نک. به: انسان شناسی روسی و شوروی

space, see time and spaceفضا، نک. به: زمان و فضا

speech act theoryنظریه کُنش زبانی

speech communityجماعت زبانی

speech eventحادثه زبانی

spheres of exchangeقلمروهای مبادله

sport see also play ورزش، نک. همچنین به: بازی

stateدولت

Formationصورت بندی (شکل گیری) دولت

statistical models, see mechanical and statistical models الگوهای آماری، نک. به: الگوهای مکانیکی و آماری

stratification   قشربندی(لایه‌بندی)

statusجایگاه (منزلت)

stem familyخانواده تک‌پسری

structural adjustmentتطبیق ساختاری

structural amnesiaفراموشی ساختاری

structural anthropology see also structuralism انسان شناسی ساختاری، نک. همچنین به: ساختارگرایی

structural distanceفاصله ساختاری

structural form شکل ساختاری

structural-functionalismساختاری – کارکردی

structuralism ساختارگرایی

structuration, Dutch ساختار‌گرایی هلندی

stylizationسبک یافتگی

Subaltern Studies مطالعات گروه های فرودست

Sub- areasخرد حوزه

sub- cellular زیر سلولی

subcultureخرده فرهنگ

subincision برش دومی

subject positionوضعیت ذهن

subjectivism ذهن‌گرایی

subordination فرودستی

subsistence agricultureکشاورزی معیشتی (زیست‌مایه‌ای)

substance, see code and substance جوهر، نک. به: رمز و جوهر (محتوا)

substantivism, see formalism and substantivism جوهر گرایی، نک. به: صورت گرایی و جوهر گرایی

subtale فرازش‌یافته

successionجانشینی

Sudanese terminologyواژگان (خویشاوندی) سودانی

suicideخودکشی

Sunni, see Islam سنی، نک. به: اسلام

supernatural فراطبیعی

superorganicفراارگانیک

superstition خرافه

superstructure, see base and superstructure فراساختار، نک. به: پایه و فراساختار

surface structure, see deep and surface structure ساختار سطخی ، نک. به: ساختار سطحی و عمیق

surplusارزش افزوده

survey methodsروش های پیمایشی

survival بازماندگی

survivalism بازمانده گرایی

swidden agricultureکشاورزی جایگزینی

symbolنماد

symbolic anthropology انسان‌شناسی نمادین

symbolic capital سرمایه نمادین
symbolic interactionismکنش متقابل نمادین

symbolic transaction کنش متقابل نمادین

symbolic systemنظام نمادین

symbolic transaction کنش متقابل نمادین

symmetric alliance وصلت قرینه

sympathetic magicجادوی همدلانه

syncretismدر‌هم‌آمیزی

synchronic هم‌زمانی

syndrom نشانگان (سندروم)

syntagmatic, syntax نحوی، نحو

synthesisتالیف  

systems theoryنظریه نظام

 

T

 

tabooتابو

tabula rasa لوح پاک

tautology همان گویی

taxonomy  رده‌گان‌شناسی(رده شناسی)

see also classification نک. همچنین به: طبقه بندی

Techniques et Cultureفنون و فرهنگ

technological determismجبرگرایی فناورانه
technology (appropriate) فناوری مناسب

teknonymyکنیه‌گیری از فرزند

teleologyغایت شناسی

terminological extensionگسترش واژگانی

terminology, see relationship terminology واژگان، نک. به: واژگان بستگان

territoriality سرزمنیت

text متن

Textuality متن بودگی

theism تئسم (خداگرایی)

theodicyداد‌باوری

Theravada, see Buddhismتراوادا، نک به: بودیسم

thick description توصیف انبوه

Third Worldجهان سوم

time and spaceفضا و زمان

Torres Straits Expedition ماموریت تورس استریت

Totemismتوتم‌گرایی (باوری، توتمیسم)

tourism گردشگری(توریسم)

trade تجارت

tradition سنت

traditional societyجامعه سنتی

trait ویژگی
trance خلسه

see also possession, shamanismنک. همچنین به: تسخیر، شمن گرایی

transactionalism داد و ستد‌گرایی(گری)

Transcultural Psychiatric Research Reviewبررسی پژوهش های روانپزشکی بین فرهنگی

transformational analysis تحلیل گشتاری

transformational-generative grammarدستور زبان گشتاری – زایشی

transgressionمرزشکنی (تخطی)

transhumance رمه‌گردانی

translation ترجمه

transmigrationمهاجرت

transvestismمبدل‌پوشی

tribe, tribalقبیله، قبیله‌‌ای

tricksterشیاد

tropeمجاز

twinshipهمزادی

two-line prescriptionقاعده دو خطی

 

U

 

ultimogeniture حق وراثت کوچکترین فرزند

umvelt اومولت

underdevelopmentبازماندگی از توسعه

see also development نک/ همچنین به: توسعه

unilinear evolutionism, see evolution and evolutionism تطور تک خطی، نک. به : تطور و تطور گرایی

United Nations Convention on the Status of Refugeesکنوانسیون ملل متحد برای وضعیت پناهندگان

United Nations High Commissioner for Refugeesکمبساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان

Universal Declaration of Human Rightsاعلامیه جهانی حقوق بشر

uniliversal evolutionism, see evolution and evolutionism تطور جهانشمول، نک. به: تطور و تطورگرایی

universal kinshipخویشاوندی جهانشمول

universalizationحهانشمول شدن

universitasجامعه توده ای
untouchables نجس ها

urban anthropologyانسان شناسی شهری

urbanismشهرشناسی/شهر نشینی

urbanizationشهرسازی/شهری شدن

urtexte متن اصلی(سَرمتن)

use valueارزش مصرف

usufructحق انتفاع

utilitarianism فایده گرایی

uxorilocalزن مکان


V

 

 

Vailala Madnessجنون وایلالا

vally people جلگه نشینان

vassalدست نشانده

verticalityعمودبودگی

Vienna schoolمکتب وین

Vietnam Warجنگ ویتنام

Viking Fund, see Wenner-Gren Foundation صندوق مالی وایکینگ، نک. به: بنیاد  ورنر – گرن

village studiesمطالعات روستایی

violence خشونت

virilocalشوهر(مرد) مکان

visual anthropologyانسان شناسی تصویری

see also film نک. همچنین به: فیلم

Volkمردم
Völkerkunde, Volkskunde مردم‌شناسی (قوم‌شناسی)

verestehen   فهم

 

W

 

war, warfareجنگ، جنگاوری 

weltanshauungحهان بینی

Wenner-Gren Foundation for Anthropological Researchبنیاد ورنر – گرن برای پژوهش های انسان شناسی

Whorfian hypothesis, see Sapir-Whorf hypothesis فرضیه ورفی، نک. به فرضیه ورف- ساپیر

widow inheritance, widow marriageارث بیوه، ازدواج با بیوه

wife-giver, -taker زن دهنده، زن گیرنده

witchcraft and sorceryجادوگری و ساحری

wizardجادوگر

woman marriage ازدواج زن

workکار

World Bankبانک جهانی

world systemنظام جهانی

worldviewجهان بینی

 

writing, see literacyنوشتن، نک. به سواد

Writing Culture فرهنگ نوشتن

 

 

 

Y

 

Yali movement جنبش یالی

Yanjing-Yunnan Station for Sociological Researchایستگاه پژوهش جامعه‌شناختی یانجینگ- یوننان

youth movementجنبش جوانان

yurtیورت

 

Z

 

zadrugaزادروگا
Zambian National Research Institute, see Rhodes-Livingstone Instituteموسسه ملی پژوهش زامبیا، نک. به: موسسه رودس – لیوینگستون
zeitgeistروح زمانه