فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی (۳): نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی A-K

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر

گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ


بخش سوم / نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی A-K

 

این بخش و بخش‌هایی که پس از آن به صورت نمایه‌ها و اسامی خاص و تشریح واژگان می‌آیند، در کتاب اصلی در انتهای کتاب آورده شده‌اند. اما ما برای استفاده از ابتدای کار، آنها را از آغاز می آوریم. واژه‌هایی که سیاه شده‌اند یا جزو مدخل‌ها هستند و یا در فرهنگ تشریحی کتاب آمده‌اند. در مواردی که در برابر یک واژه انگلیسی بیش از یک واژه فارسی آورده شده است، هم‌فکری بالایی نسبت به برگردان در فارسی وجود ندارد. واژگانی که به صورت ایتالیک آورده شده‌اند به نام مجله‌ها و کتاب‌ها یا برخی اسامی خاص مربوط می‌شوند.

 

 

A

 

ablineal جدا تبار

aboriginal بومی

abnormalناهنجارمند

Academy of Social Science [China], فرهنگستان علوم اجتماعی [چین]

acculturation فرهنگ‌پذیری

acephalous societies بی‌سروری(جوامع)

achievement and ascription دستیافت و انتساب

acquisition دستیافت

action anthropology انسان شناسی کنش

action group, set گروه کُنش

action theory, نظریه کُنش

adaptation انطباق

address, terms of, خطاب، واژگان

adelphic polyandry چند شویی برادارنه

adhesion, چسبیدگی

adolescence, نوجوانی

adoption and fostering فرزند خواندگی و پرورش

aesthetics زیبایی‌شناسی

affine, affinity پیوند

agamy ناهمسری

age سن

see also childhood نک. همچنین به: کودکی

age-area hypothesis سن – منطقه (فرضیه)

age-class systems سن – طبقه (نظام‌های)

age grades رتبه‌های سنی

age sets گروه‌های سنی

agency, agent عاملیت، عامل

agnate, agnaticخویشاوند پدری، پدر خویش

agon,رقابت(آگون)

agnosticism ندانم‌گرایی

agriculture کشاورزی

agriculture subsistence  زیست‌مایه (معیشت)

agriculture swidden agriculture   کشاورزی نوبتی

alcoholism, الکلیسم

alea, حادثه

alliance وصلت

allometry   رشد سنجی

All-Russian Ethnographic Exhibitionنمایشگاه مردم نگاری سراسر روسیه
alter دیگری

alterity دیگر‌بودگی

ambilineal دوتبار

ambilocal دو‌مکانی

American Anthropological Association انجمن انسان شناسی امریکا

American anthropology انسان‌شناسی امریکا

American Anthropological Association انجمن آمریکایی انسان شناسی

American Association for Advancement of Sciences انجمن آمریکایی پیشرفت علم
American Ethnological Societyانجمن مردم شناسی امریکا

American Folklore Society انجمن فرهنگ عامه امریکا

American Museum of Natural Historyموزه تاریخ طبیعی امریکا

American Rockfeler Foundation بنیاد امریکایی راکفلر

amoral familismخانواده‌گرایی غیر‌اخلاقی

anachronism زما‌ن پریشی

analogy همسان انگاری

ancestorsنیاکان

ancient historyتاریخ باستان

see also classical studies نک. همچنین به مطالعات کلاسیک

ancient Greek anthropologyانسان شناسی یونان(باستان)

Ancient Polynesian Culture (APC)فرهنگ پولینزی باستان

animism جان‌گرایی

anisogamy ناهمسان همسری

Annales schoolمکتب آنال

Année sociologique سالنامه جامعه‌شناسی

anomie ناهنجاری

anthropocentrism, انسان محوری

anthropogenecismانسان‌زایش‌گرایی

Anthropological Association of Washington انجمن‌انسان شناسی واشنگتن

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland موسسه انسان‌شناسی بریتانیای کبیر و ایرلند

Anthropological Society of London انجمن انسان شناسی لندن

anthropological societies انجمن‌های جامعه‌شناختی

anthropological Survey of India  پژوهش های انسان شناختی هندوستان

anthropometry انسان سنجی

anthropomorphism انسان شکل انگاری (انسان شکل گرایی)

anti-structure ساختار‌ستیز

see also communitas نک. همچنین به: جامعه خواهی (کومینیتاس)

apical ancestor سرنیا

applied anthropologyانسان‌شناسی کاربردی 

appropriate technologyفناوری مناسب

architectureمعماری

Archiv für Anthropologie, آرشیو‌های انسان‌شناسی(مجله)

area studies مطالعات منطقه ای

archaeology باستان‌شناسی

archaic state دولت باستانی

archetype سرگونه (سرنمون)

armchair anthropologyانسان‌شناسی کتابخانه‌ای

artهنر

articulation of modes of production همسازی شیوه‌های تولید

see also mode of productionنک. همچنین به شیوه تولید 

ascribed status, see achievement and ascriptionجایگاه نسبی، نک. همچنین به:  دستیافت و انتساب

Asiatic mode of productionشیوه تولید آسیایی

Association of Social Anthropologists (ASA) انجمن انسان شناسان اجتماعی

Association of Anthropologists of the Commonwealth
انجمن انسان‌شناسان اجتماعی کشورهای مشترک‌المنافع

Associative شرکت‌پذیر

atom of kinshipذره(اتم) خویشاوندی

attribution theoryنظریه انتساب
avunculate دایی‌سالاری

avunculocalدایی‌مکان

aylluآیلو

Ayurvedaآیورودا

 

B

 

bahai’iبهایی

balanced reciprocity  ‌سویگی متوازندو

bandدسته

barbarismبربریت

barter داد و ستد پایاپای

base and superstructureپایه و روساختار

behavioural level سطح رفتاری

behaviourismرفتار‌گرایی

beliefباور

bifurcation خویشاوندی دوشاخه (اشتقاقی)

Big Manبزرگمرد

bilateral دو‌تباری

bilateral cross-cousin marriageازدواج دوتباری عمه‌زاده – دایی‌زاده

bilateral descentنسب دو‌تبار

bilinealنسب دوتبار

binary oppositionرودررویی(تقابل) دوتایی

biological antharopology انسان‌شناسی زیست‌شناختی (زیستی)

biological determinism جبرگرایی زیستی

biologism زیست‌گرایی

biology زیست‌شناسی

biomedicine زیست‌پزشکی

Birmingham Centre for Cultural Studies مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام

birth, see childbirth تولد ، نک. به زایمان

birth control کنترل موالید

blood feud خون‌خواهی

body بدن

brahmanic برهمنی

Branch Davidian Movementجنبش فرقه ای داوودی

bricolage, bricoleur بریکولاژ – بریکلور

bride captureعروس‌گیری (رُبایی)

bridepriceشیربها

bride-service شیربها (شیرمایه)

bridewealthشیر‌بها (شیرسرمایه)

british anthropology انسان‌شناسی بریتانیایی

brokerageواسطه گری

buddhismبودیسم

Japanese ژاپنی

and kingship خویشاوندی

mahayana ماهایانا

tantric تانترایی

theravada تراوادا

Bureau of American Ethnology  اداره مردم‌شناسی امریکا

bureaucracyدیوان سالاری

burial, see death خاکسپاری (دفن) نک. به: مرگ

 

C

 

Cambridge Group for Population Studiesگروه مطالعات جمعیتی کمبریج

Cambridge ‘Ritualists’«مناسک» شناسان کمبریج

Canadian Arctic Expeditionماموریت کانادایی قطب شمال

Canadian Ethnology Society انجمن مردم شناسی کانادا

Canberra Anthropologyانسان شناسی کابرا

cannibalismآدم خواری

capitalismسرمایه‌داری

cargo cultکیش کارگو (بار)

carnivalکارناوال

carrying capacityظرفیت تامین

carrying motherرحم تسخیری

case-studyمورد م‌پژوهی(مطالعه موردی)

cash cropsمحصول فروشی

casteکاست

catharsism روان پالایی

categorical levelسطح مقوله ای

cattle complexکانون (مجموعه) گاوگل

Central Minorities Institute [China]موسسه مرکزی اقلیت ها [چین]

central place theory نظریه مکان مرکزی

Central Research Institute [Beijing]موسسه مرکزی تحقیقات [پکن]

centre and peripheryمرکز و پیرامون

see also world systemنک. همچنین به: نظام جهانی

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCSمرکز مطالعات فرهنگی معاصر

change theoryنظریه تغییر

see also colonialism, diffusion, evolution نک. همچنین به: استعمارگری، اشاعه، تطور، فرگشت

charismaفره‌مندی

Chicago schoolمکتب شیکاگو

Chicago, University ofشیکاگو (دانشگاه)

chief رئیس

talkingرئیس سخنگو

chiefdom رئیس‌سالاری

childbirthزایمان
Childhoodکودکی

Chinese anthropologyانسان‌شناسی چینی

Chinese Ethnological Society انجمن مردم شناسی چین

choreometry/ choremetricsرقص‌سنجی

christianity مسیحیت

adventism ادونتیسم

bibleانجیل

dreams in روبا ها در

evangelicalانجیلی

kingshipسلطنت

magicجادو

missionaries, see missionariesمبلغان دینی (میسیونر ها) نک. به:  مبلغان دینی  

mormonism مورمونیسم

personشخص

protestantismپروتستانتیسم

roman catholicismکاتولیک رمی

sacrificeقربانی

circulating connubiumهمسر‌گزینی

circumcisionختنه

civil rights movementجنبش حقوق مدنی

civil societyجامعه مدنی

civilization تمدن

clanطایفه

class طبقه

class formation شکل‌گیری طبقاتی

classical studiesمطالعات کلاسیک

classification طبقه‌بندی

classificatory kinship خویشاوندی طبقه‌بندی‌شده

clients, see patrons and clients بهره مند ، نک. به: حامی و بهره‌مند

clitoridectomy, see circumcision ختنه زنان (قطع خروسه) ، نک . به:  ختنه  :

clothingپوشاک

coastal peoplesمردم ساحل نشین

code and substanceرمز و جوهر(محتوا)

code-switchingتغییر رمز

cognateهم‌تباری(خویشاوندی)

cognatic society, descent  جامعه هم‌تبار (خویشاوند) ، تبار

cognition شناخت

cognitive anthropologyانسان‌شناسی شناختی

cohortگروه

cold societyجامعه سرد

see hot and cold societies نک. به: جوامع سرد و گرم

collateral خویشاوندی عرضی

collective consciousness آگاهی جمعی

collective representation بازنمود جمعی

colonialism استعمار

colonialism, internal استعمار داخلی

co-lineal خویشاوند هم جانب

colour terminologyواژگان رنگ

Columbia Universityدانشگاه کلمبیا

commensalityهمسفرگی

see also foodنک. همچنین به: غذا
commodityکالا

commonsمشترکات
Communalismقوم‌گرایی

see also Chainese anthropology, Marxism, Russian and Soviet anthropologyنک. همچنین به: انسان‌شناسی چینی ، مارکسیسم، انسان‌شناسی روسی و شوروی

communismکمونیسم
communitas   کومونیتاس(جامعه‌خواهی)

community جماعت (اجتماع)

compadrazgo کمپادرازگو (هم پدری)

community economy اقتصاد اجتماعی

companionship شراکت
comparative methodروش مقایسه‌ای (تطبیقی)

comparative religionدین شناسی مقایسه ای (تطبیقی)

complementary dualism دوگرایی (دوباوری) مکمل

complementary filiationفرزندی مکمل

complete-universe comparisonحیطه کامل مقایسه

complex society جامعه پیچیده

complex structureساختار پیچیده

componentمولفه

componential analysisتحلیل مولفه‌ای

comparative psychiatry روان پزشکی تطبیقی

computersرایانه ها

conception برداشت (دریافت)

see also reproductive technologiesنک. همچنین به: فناوری‌های تولید‌مثل (بازتولید)

conceptual aggregateمجموعه برداشتی (دریافتی)

concubinageهم‌بالینی

configurationalismپیکربندی گرایی

Confucianism کنفوسیوس گرایی
conjectural historyتاریخ فرضی

conjugal familyخانواده زن و شوهری

conjugalityزناشویی

connectionismپیوند گرایی

connotatumدلالت ضمنی

consanguine, consanguinityهم‌خون، هم‌خونی

consociate همگام

constructivismساخت گرایی

consumptionمصرف

contagious magicجادوی واگیر

contingent احتمال‌پذیر

contract پیمان (قرارداد)

controlled comparisonمقایسه مهار‌شده

core, see centre and periphery, world system
هسته، نک. همچنین به‌: مرکز و پیرامون‌، نظام جهانی

conversational analysisتحلیل گفتگویی

conversion تغییر دین

core, see centre and periphery, world system هسته، نک. همچنین به : مرکز و پیرامون ، نظام جهانی
corporate groupگروه صنفی

Corpus Hermeticumکالبد کیمیایی

cosmogonyکیهان‌پیدایش

Cosmologyکیهان‌شناسی

counter-hegemonyضد سلطه

couvades زائو‌نمایی

cremation, see death مرده سوزی، نک. همچنین به: مرگ

creole کریول (آمیخته)

creolization کریولی شدن (آمیخته شدن)

cretinism کوتولگی (عقب ماندگی ذهنی)

Critique of Anthropologyنقد انسان شناسی

cross-aunt عمه عرضی

cross-uncle دایی عرضی

cross-cousin marriageازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده

see also marriageنک. همچنین به: ازدواج

cross-cultural psychiatry روان‌پزشکی میان‌فرهنگی

cross-cutting tiesپیوندهای تقاطعی

cross-relative بستگان متقاطع

Crow-Omaha systemsنظام‌های(خویشاوندی) کراو – اوهاما

Crow terminology واژگان (خویشاوندی) کراو

cultural analysis تحلیل فرهنگی

cultural anthropologyانسان‌شناسی فرهنگی

Cultural Anthropology انسان شنناسی فرهنگی

cultural area پهنه فرهنگی

cultural bearer حامل فرهنگی

cultural changeتغییر فرهنگی

cultural circle دایره (حلقه) فرهنگی

cultural determinismجبر فرهنگی

cultural ecologyبوم شناسی فرهنگی

cultural holismکل گرایی فرهنگی

cultural materialismماتریالیسم فرهنگی

cultural particularismخاص‌گرایی فرهنگی

cultural patternالگوی فرهنگی

cultural pluralismچندگانگی فرهنگی

cultural psychologyروان شناسی فرهنگی

cultural studies مطالعات فرهنگی

culturalism فرهنگ‌گرایی (باوری)

cultureفرهنگ

see also nature and culture نک. همچنین به : طبیعت و فرهنگ

culture and personality فرهنگ و شخصیت

culture areaپهنه فرهنگی

culture bearerبُردار(حامل) فرهنگی

culture-bound syndrome نشانگان (سندرم) حوزه فرهنگی

culture complexهمبافت(مجموعه) فرهنگی

culture contactبرخورد (تماس) فرهنگی

culture coreهسته فرهنگ

culture historyتاریخ فرهنگ

Culture, Medicine and Psychiatryفرهنگ، پزشکی وروانپزشکی

culture of povertyفرهنگ فقر

culture traitویژگی فرهنگی

Current Anthropology انسان شناسی امروز

customary lawحقوق عرفی

cybernetics سیبرنتیک

cyborgرایانه-تن (انسان – ماشین)


D

 

Dakar-Djibouti Expeditionماموریت داکار- جیبوتی

dance رقص

see also ghost danceنک. همچنین به : رقص ارواح

daoism دائو گرایی

death مرگ

Deconstructionساخت‌زُدایی

decontexualize متن زدایی

deductive استنتاجی

deep and surface structureساختار عمیق و سطحی

deictics, deixis اشارتگر

delayed return برگشت تاخیری

demeکسان

demography جمعیت شناسی

denotatum نشانه

dependency وابستگی

descentتبار  

descent group گروه تباری

descriptive kinshipخویشاوندی توصیفی

designatum دلالت‌یاب

development توسعه

developmental cycle چرخه توسعه

dichotomy دو‌پارگی

diachronic در‌زمانی

dialect گویش

dialectical materialism ماتریالیسم دیالکتیک

see Marxismنک. به مارکسیسم

dialogic, dialogical گفت و شنودی

diaspora دایاسپورا

dietرژیم(غذایی)

différance دیفرانس

diffusionاشاعه

diglossia دو‌گویشی

direct exchange مبادله مستقیم

direct relative خویش مستقیم

discourse گفتمان

disease بیماری

disembedded economy اقتصاد بسترزُدایی شده

disharmonic regimes
see harmonic regimes رژیم های ناهماهنگ، نک. به : رژیم های هماهنگ
dispositionقابلیت

disputesمناقشه

see law نک. به: قانون

distinctive feature مشخصه ویژه

divination پیش‌گویی

divorceطلاق

see marriage نک. به: ازدواج

domestic mode of productionشیوه تولید خانگی

double descent تبار دوگانه(دوتباری)

dowry جهیزیه

dramaنمایش
dravidian kinshipخویشاوندی دراویدی

dreamsرویا

drive theories of aggressionنظریه های رانش (سائقه) پرخاشگری

drugs دارو

dual organization سازمان دوگانه

dualism  دوگرایی (دوباوری)

duolineal تبار دوخطی

duolocal دو‌مکانی

Dutch anthropology انسان‌شناسی هلندی

dysfunction دُش‌کارکرد

 


E

 

Eastern Anthropologist انسان شناسی شرقی

ecological anthropologyانسان‌شناسی بوم‌شناختی

see also cultural materialism, environment نک. همچنین به : ماتریالیسم فرهنگی، محیط زیست

ecology بوم‌شناسی

economic anthropology انسان‌شناسی اقتصادی

economic man انسان اقتصادی

Economy and Societyاقتصاد و جامعه

ecosystem بوم‌زیست (اکو سیستم)

educationآموزش و پرورش

Egalitarianismبرابرگرایی (خواهی)

egoخود

eidosشکل

elderhood پیری(پیشکسوتی)

elementary structureساختار ابتدایی

see formalism and substantivism
نک. به: صورت‌گرایی و جوهر‌گرایی

emic and etic امیک و اتیک

empiricismتجربه‌گرایی(باوری)

enculturation فرهنگ‌پذیری

endogamy درون‌همسری

enlightenmentروشنگری

entitlement theoryنظریه استحقاق

environmentمحیط زیست

see ecological anthropology, landscape نک. به : انسان شناسی بوم شناختی، منظر

environment and evolutionary adaptation(EEA) محیط انطباقی تطبیقی

environmental determinismجبرگرایی محیطی

environmentalism محیط زیست‌گرایی

episteme, اپیستمه

epistemological relativismنسبیت گرایی معرفت شناختی(شناخت شناختی)

epiphenomia پدیده جانبی

epochalism دوران گرایی

equality, see inequalityبرابری، نک. به : نابرابری
eschatology فرجام(آخرت‌شناسی)

Eskimo terminology واژگان (خویشاوندی) اسکیمو

Essentialismجوهر‌گرایی

ethical relativism نسبیت گرایی اخلاقی

ethicsاخلاق

ethnicity قومیت

Ethnoarchaeology قوم باستان شناسی

Ethnobiologyقوم‌زیست شناسی

etnobotany قوم‌گیاه‌شناسی

ethnocentrism خود‌محور‌گرایی(باوری)

ethnocentrism secondaryثانویه

ethnocideقوم‌کشی

ethnoscape  منظر قومی

ethnogenesisقوم پیدایش

ethnographic film, see film فیلم اتنوگرافیک، نک. به: فیلم

ethnographic present اکنون مردم‌نگارانه

ethnographyمردم‌نگاری

ethnohistoryقوم‌تاریخ‌شناسی

Ethnological Society of Londonانجمن مردم شناسی لندن

ethnologyمردم‌شناسی

Ethnomedicineقوم‌پزشکی

Ethnomethodologyروش‌شناسی مردمی

Ethnomusicologyقوم‌موسیقی‌شناسی

Ethnopsychiatryقوم‌روان‌پزشکی

ethnosقوم

ethnoscience دانش قومی (مردمی)

ethnosemanticsقوم معناشناسی

ethnosociologyقوم‌جامعه‌شناسی

ethnozoologyقوم‌جانور‌شناسی

ethogramقوم‌نگار

ethology کردار‌شناسی(جانوری)

ethosکردار(خوی)

etic, see emic and etic اتیک، نک. به: امیک و اتیک

etiology سبب‌شناسی

eugenics به‌نژادگرایی

European Association of Social Anthropologistsانجمن اروپایی انسان شناسی اجتماعی

evil eyeچشم شور

evolution and evolutionismتطور و تطورگرایی (فرگشت‌باوری)

multilinearچند خطی

unilinearتک خطی

Universalجهانشمول

Exchange مبادله

directمستقیم

exchange valueارزش مبادله

generalizedتعمیم یافته

indirect غیر مستقیم

restrictedمحدود

sphere ofسپهر

exegesisتفسیر

Exogamyبرون‌همسری

exotism/ exoticغریب/غریب‌گرایی(بیگانه/بیگانه‌گرایی) شگفت‌دوستی، نادیده‌دوستی

explanatory تبیینی

extended familyخانواده گسترده

 

F


fabianism فابینیسم

factions جناح‌ها

false consciousnessآگاهی کاذب (دروغین)
familyخانواده

famineقحطی
feedbackبازخورد

female circumcision, see circumcision ختنه زنان، نک. به: ختنه

feminismفمینیسم (زن گرایی)

fetish fetishismبت‌واره، بت‌واره‌گرایی(پرستی)

feudکینه توزی

blood feudکینه‌توزی (کینه‌توزی خونین)

feudalismفئودالیسم

fieldnotesیادداشت های میدان تحقیق

fieldworkپژوهش میدانی

see also ethnography, methodologyنک. همچنین به : مردم نگاری، روش شناسی
fictive kinshipخویشاوندی خیالین(پنداری)

fiestaجشن

filiationفرزندی

filmفیلم

fishing ماهیگیری

fission and fusionشکاف و آمیختگی

folk culture فرهنگ مردمی

folk-urban continuumپیوستار مردم – شهری

folkloreفلکلور (فرهنگ عامه)

Foodغذا

Taboosتابوهای

see also nutrition نک. همچنین به: تغذیه

foraging خوراک‌جویی

see also hunting and gatheringنک. همچنین به: شکار و گردآوری
forces of production نیروهای تولید

forensic anthropology انسان شناسی جنایی(قانونی)

formal analysisتحلیل صوری

formalism and substantivismصورت (شکل)‌گرایی و جوهر‌گرایی

fostering, see adoption and fostering نک. همچنین به: فرزند خواندگی و سرپرستی
four-field anthropologyچهار‌رشته‌ای (شاخه‌ای)‌، انسان‌شناسی

four-stage theoryچهارمرحله‌ای ، نظریه

fourth worldجهان چهارم

Frankfurt school مکتب فرانکفورت

fraternal interest groups گروه‌های مشترک‌المنافع برادرانه

French anthropology انسان شناسی فرانسوی

friendship دوستی

functionalismکارکردگرایی(باوری)

fundamentalismبنیاد گرایی

funeral ritesمناسک خاکسپاری(تدفین)

see also deathنک. همچنین به: مرگ

 

G

 

Galton’s problemمسئله گالتون

gamblingقمار
game theoryنظریه بازی

Gemeinschaft and Gesellschaft گماینشافت(جماعت) و گزلشافت(جامعه)

genderجنسیت

genealogy, genealogical methodتبار شناسی، روش تبار شناختی

generalized exchange, see exchangeمبادله تعمیم یافته، نک. به: مبادله

generational terminologyواژگان زایندگی

generative گشتاری

genetrixمادرِِ خونی

genitorپدر ِ خونی

genocide  نسل‌کُشی   

genotype سنخ ارث

genre ژانر – سبک

gensتیره

German and Austrian anthropologyانسان‌شناسی آلمانی و اتریشی

gerontocracyپیرسالاری

Gesellschaft, see Gemeinschaft and Gesellschaftگزلشافت (جامعه)، نک.

 Gestalt theoryنظریه گشتالت

ghost dance رقص ارواح

ghost marriageازدواج با مردگان

gift, see exchangeهدیه، نک. به: مبادله

globalization جهانی‌شدن

glottochronology
see lexicostatisticsگاه شناسی واژگانی، نک. به: واژگان شماری
godparenthood پدر- مادر ایمانی

gossipشایعه

Gradhiva گرادیوا
Grand Order of Iroquois(The) فرقه بزرگ ایروکویی

great and little traditionsسنت‌های بزرگ و کوچک

‘Great Chain of Being’زنجیره بزرگ هستی
great divideوجه تمایز بزرگ

great man کلان‌مرد

great areas کلان‌پهنه

green revolutionانقلاب سبز

group marriage, see marriage ازدواج گروهی، نک. به: ازدواج 

gumsa and gumlaoگومسا و گومالو


H

 

habitat آشیان

habitusعادتواره

harmonic regimesرژیم‌های هماهنگ

haruspicyاندرونه بینی

Harvard Kalahari Projectپروژه هاروارد کالاهاری

Harvard Universityدانشگاه هاروارد

hau هائو
Hawaiian terminologyواژگان (خویشاوندی) هاوایی

head-huntingشکار سر

headmanسرکرده

see also Big Manنک. همچنین به: بزرگمرد

health and healing, see medical anthropology سلامت و درمانگری، نک. به: انسان شناسی پزشکی
Hegemonyسلطه (سرکردگی)

heliocentrism خورشید کانونی (گرایی)

herders گله داران
see pastoralists, transhumanceنک. به: شبانکاران، رمه گردانی
hermeneutics تاویل

heterogenetic دگر پیدایشی

heteroglossia چند زبانی

hierarchy سلسله مراتب(پایگان)

hierophany تجلی

high yield varieties (HYV)انواع پربازده

hill people کوهپایه‌نشینان

Hinduismهندوئیسم (آیین هندو)

Brahmansبرهمن ها

and Buddhismو بودیسم

cattleگله

Kingshipپادشاهی

Pilgrimageزیارت

Pollutionآلودگی

Saivite, سایویتی

Templeمعبد

historical linguistics زبان شناسی تاریخی

historical materialismماتریالیسم تاریخی

historical particularismخاص گرایی تاریخی

historicism تاریخ‌گرایی

history تاریخ

conjecturalفرضی

inferential, استنتاجی

of anthropologyانسان شناسی

holism کل گرایی

methodological روش شناختی

History of Anthropology Newsletter(HAN) خبرنامه تاریخ انسان شناسی

hologeistic sampled comparisonمقایسه ای نمونه ای کل گرا

homicideقتل

see also murderنک. همچنین به: جنایت

hominidانسان شکل

homo duplex انسان دوگانه

homo economicus, oeconomicus, see economic man انسان اقتصادی ،

homo equalis  انسان برابر

homo hierarchicusانسان سلسله مراتبی

homogamy همسان همسری

homology همانندی

homosexualityهمجنس گرایی

honour and shameشرف و شرم

horticulture پالیزکاری

hot and cold societiesجوامع گرم و سرد

house, men’s خانه مردان

householdخانوار

Human Relations Area Files (HRAF)پرونده های منطقه ای روابط انسانی

human rightsحقوق بشر

hungerگرسنگی

see also food, nutritio نک. همچنین به: غذا، تغذیه

hunting and gatheringشکار و گردآوری

hydraulic civilization تمدن آبی

hypergamyفرادست همسری

hypogamyفرودست همسری

hypostasis ذات

hysteriaهیستری

 

I

 

icon, iconicityشمایل (شمایل‌گونگی)

idea ایده (آرمان/ پنداره/ مثال)

ideal typeگونه آرمانی

idealism آرمان گرایی

identityهویت

ideologyایدئولوژی

illness   بیماری(ناخوشی)

illocutionaryگفتارورزی

illustrative comparisonمقایسه روشنگر

imagined communityجماعت خیالین

immediate and delayed returnبرگشت فوری و تاخیری

imperialism امپریالیسم

inclusive fitnessانطباق دربرگیرنده

increase ritesمناسک افزایش

incestازدواج با محارم

index, indexicalشاخص، شاخصی

Indian anthropologyانسان شناسی هند

indigenous knowledge systemsنظام های دانش بومی

indigenous peoplesمردمان بومی (بومزی)

indirect ruleفرمانروایی(حاکمیت) غیر مستقیم

individualism فردگرایی

methodologicalروش‌شناختی

indo-european language familyخانواده زبان‌های هند-و-اروپایی

industry, industrializationصنعت، صنعت‌گرایی

inequalityنابرابری

infant mortalityمرگ و میر کودکان

infanticide کودک‌کُشی

informal economyاقتصاد غیر‌رسمی

informant اطلاع‌رسان

infrastructureزیر ساختار

inherent ذاتی

inheritanceارث‌بری

initiation رمز آموزی (پاگشایی)

see also rite of passage نک: همچنین به: مناسک گذار

institution نهاد

primary and secondary institutionsنهادهای اولیه و ثانویه

institutional comparisonمقایسه نهادی

internal colonialismاستعمار داخلی

International African Institute (IAI)موسسه بین‌المللی افریقا

International Congress of Anthropological and Ethnographical Sciencesکنگره بین المللی علوم شناختی

International Institute of African Languages and Culture, see نک. به: موسسه بین المللی زبان ها و فرهنگ افریقایی

International School of American

Archaeology and Ethnologyمدرسه بین المللی باستان شناسی و مردم شاسی امریکا

International Société Americanistesانجمن بینالمللی امریکاشناسان

interpretive anthropologyانسان‌شناسی تفسیری

intersubjective میان‌ذهنیت

intertextualityبینامتنیت

involutionدر‌هم‌پیچیدگی

Iroquois terminologyواژگان (خویشاوندی) ایرووکویی

Islamاسلام

and casteو کاست

fundamentalistبنیادگرا

Koran قرآن

law قانون

missionariesمبلغان مذهبی (میسیونرها)

Pilgrimageزیارت

Sacrificeقربانی

Isogamyبرابر‌همسری

 

J

Jainismجاینیسیم

jajmani systemنظام جاجمانی

Japanese Society for Ethnologyانجمن ژاپنی مردم‌شناسی

Jesup North Pacific Expeditionماموریت جزوپ به اقیانوس آرام شمالی

John Frum movementجنبش جان فروم

joint family خانواده پیوسته

joking and avoidanceشوخی و پرهیز(احتراز)

Journal of the Anthropological Instituteمجله موسسه انسان شناختی

Judaism یهودیت

dietary lawsقوانین غذایی

Old Testamentعهد عتیق

pilgrimageزیارت

jural and moral domainsپهنه (قلمرو،حوزه) حقوقی و اخلاقی

jural level سطح حقوقی

 

K

 

karma کارما

kava (Piper methysticum)کاوا(پیپر متیستیکوم)

kindredخویشان

nodal هسته ای

killer instinct غریزه کشتار

kingroup گروه خویشی

kingshipپادشاهی

kinship خویشاوندی

atom of, اتم ِ

descriptive and classificatory توصیفی و طبقه بندی کننده

Dravidian دراویدی

fictive خیالین

ritualمناسکی

terminology, see relationship terminology;نک. به : واژگان بستگان

universal جهانشمول

Kohistani کوهستانی

kulaکولا

Kulturkreisدایره فرهنگی