عینی کردن (Objectivation )

ترجمه ناصر فکوهی

معنای نگاه کردن از بیرون، همچون به یک شیئی چیست؟ یا به قول دورکیم شیئی کردن پدیده ها چه معنایی دارد؟ چیزهای زندگی و یا بهتر بگوئیم چیزهای زندگی روشنفکری که ما خودمان هم به آن تعلق داریم و در آن مشارکت می کنیم چه معنایی دارند؟ در این کار ما پیوند و همدستی ضمنی ای را که با آن چیزها داریم از میان می بریم و سبب شورش آدم هایی می شویم که به این ترتیب شیئی ای یا عینی شده اند و همچنین آدم هایی که خود را در آنها باز می شناسند. چنین عملی یعنی آشکار کردن آنچه ناپیداست اما پیشتر از این دیده شده و رسوا قلمداد کردن چیزهایی که هر روز می توان در روزنامه ها دید و خواند، به چه معناست؟

A Propos de Karl Kraus et du journalisme, Actes de la recherché en sciences socials no. 131-132, 2000, p. 124.

درباره کارل کراوس وروزنامه نگاری، اسناد پژوهشی علوم اجتماعی، ش. ۱۳۱-۱۳۲، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۴.