سامان دهی برنامه ریزی فرهنگی – اجتماعی در سازمان های جدید شهری (شبکه ای)

هفته گذشته، ناصر فکوهی در نشست تخصصی سازماندهی فعالیت های حوزه اجتماعی و فرهنگی بر مبنای تحول اداری شهرداری تهران، در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سخنرانی خود را درباره سامان دهی شهرهای جدید بر اساس نظریه شهرهای شبکه ای ارائه داد. پاور پوینت این جلسه در زیر در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

فایل پیوست:

۱۲۲۹۰